Eettinen, vastuullinen, ilmastoystävällinen ja turvallinen vapaaehtoistoiminta

Suomen Punaisen Ristin eettiset ohjeet vapaaehtoisille

Puolustamme kaikessa työssämme inhimillisyyttä ja toimintaamme ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet, eettiset ohjeet ja omat toimintaperiaatteemme.

Tältä sivulta löydät tietoa toimintatavoistamme.

1. TUNNUSTAN PUNAISEN RISTIN PERIAATTEET

Tärkein Punaisen Ristin toimintaa ohjaava periaate on inhimillisyys. Vapaaehtoisuus ja yleismaailmallisuus avaavat kaikille avoimen kanavan antaa oman panoksensa inhimillisyyden edistämiseen. Muut periaatteet tekevät mahdolliseksi avun ja tuen tarjoamisen mahdollisimman monenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Nämä periaatteet ovat osoittaneet kestävyytensä maailmanlaajuisen järjestön 150 vuoden historian aikana ja niitä tulee vaalia huolella. Periaatteet toteutuvat tavassa, jolla toimimme.

 • Haluan aina puolustaa inhimillisyyttä
 • Työskentelen yhdessä apua tai tukea tarvitsevien kanssa niin, että heidän omat voimavaransa vahvistuvat
 • Kun toimin Punaisen Ristin edustajana en esitä mielipiteitä tai osallistu toimin-taan, joka on ristiriidassa järjestön periaatteiden kanssa
 • Asetun vihanlietsontaa ja vihapuhetta sekä väkivaltaa vastaan

2. KUNNIOITAN, MOTIVOIN JA INNOSTAN

Kunnioitan erilaisia ihmisiä, arvoja ja ajatuksia. Suhtaudun kaikkiin ihmisiin yhdenvertaisina ja samanarvoisina riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

 • Tunnustan ihmisten yksilöllisyyden ja arvostan kaikkien mielipiteitä ja panosta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi
 • Kohtelen toisia reilusti
 • Lisään toiminnallani ihmisten välistä ymmärrystä, yhteistyötä ja luottamusta
 • Rakennan hyväksyvää, kannustavaa ja keskinäiseen tukeen perustuvaa vuo-rovaikutusta
 • Pysyn avoimena uusille ajatuksille ja arvioin omia työskentelytapojani
 • Jaan tietoni ja taitoni muiden kanssa

3. TOIMIN AVOIMESTI JA VASTUULLISESTI

Auttamistyömme edellyttää vahvaa luottamusta järjestöä kohtaan. Huolehdin järjestön resursseista parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteidemme saavuttamiseksi.

 • En osallistu sellaisen asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen, jossa yksityinen etuni saattaa olla ristiriidassa järjestön edun kanssa
 • Pidän huolta toimintaan osallistuvien turvallisuudesta
 • Pyrin vähentämään ympäristölle aiheutuvaa rasitusta
 • Pidän kiinni luvatusta ja huolehdin mahdollisten ongelmien tai virheiden korjaamisesta nopeasti ja avoimesti
 • Ehkäisen päihteiden väärinkäyttöä
 • Kunnioitan apua tai tukea saavien ja muiden toiminnan piiriin kuuluvien ihmisten yksityisyyttä; toiminnassa kertyvää tietoa käsittelen huolellisesti ja ihmisiä arvostaen
 • Tunnistan erityisen vastuuni, kun toimin lasten ja nuorten tai hädänalaisessa asemassa olevien kanssa
 • Käytän SPR:n tiloja ja työvälineitä vain järjestön periaatteiden mukaiseen toimintaan

Aseiden, ampumatarvikkeiden ja muiden aseen kaltaisten esineiden säilyttäminen ja tuominen Punaisen Ristin toimistoihin, muihin tiloihin ja ajoneuvoihin on Geneven sopimusten perusteella erikseen kielletty.

4. KÄYTÄN PUNAISEN RISTIN MERKKIÄ OIKEIN

Punainen risti ja siihen rinnastettavat punainen puolikuu ja punainen kristalli ovat kansainvälisiä suojamerkkejä, joita käytetään sota- ja konfliktitilanteissa turvaamaan lääkintähuoltoa ja avustustoimintaa. Punaisen Ristin liikkeellä on oikeus käyttää merkkiä myös oman toimintansa tunnuksena. Merkin käytöstä säädetään Geneven sopimuksissa ja Suomen laissa. Suojamerkkien väärinkäyttö vaarantaa pahimmillaan mahdollisuuden toimittaa apua sodan uhreille.

 • Huolehdin, että järjestötunnusta käytetään ohjeiden mukaisesti
 • Pienikokoista tunnusta voin käyttää esimerkiksi rintamerkkinä

5. PUUTUN VÄÄRINKÄYTÖKSIIN

Avoimuus ja rehellisyys ovat edellytyksiä Punaisen Ristin toiminnan taloudelliselle, sosiaaliselle ja eettiselle kestävyydelle. Siksi on tärkeää, että mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan nopeasti ja määrätietoisesti. Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on jokaisen Suomen Punaisen Ristin edustajan oikeus ja velvollisuus, eikä siitä saa aiheutua ilmoittajalle kielteisiä seurauksia.

 • Jos havaitsen väärinkäytöksiä, ilmoitan niistä välittömästi järjestölle, joka vas-taa ilmoituksen asianmukaisesta käsittelystä.
 • Puutun myös merkin käyttöön liittyviin väärinkäytöksiin