Anvisningar & Blanketter

Utmärkelser

Den elektroniska blanketten återsänds som vanligt per post, alltså fyll i, skriv ut och skicka till distriktsbyrån.

Anvisningar för ibruktagande av suomi.fi fullmakter inom avdelningarna

Katso - identifiering som vi haft i bruk, kommer att avslutas och istället kommer det suomi.fi auktorisering och identifiering. Denna är kanske redan bekant från personliga/privata världen, men nu kommer den att expandera till företag och föreningar.

I praktiken betyder detta i fortsättningen att varje person som sköter ärenden elektroniskt i avdelningarna måste identifiera sig med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Av denna orsak måste avdelningarna ge nya fullmakter till alla berörda personer, som sköter elektroniska ärenden, t.ex. inkomstregistret, gällande arbetsgivarens plikter och skatter, att ansöka om bidrag från städer/kommuner osv.

Här kan läsas mera: https://www.suomi.fi/hemsidan, speciellt under knappen För Företag och samfund. Bekanta er även noggrant med medföljande anvisningar, så att ni på styrelsemöte kan besluta, vilka fullmakter ni behöver i avdelningarna och vem som är personerna ni befullmäktigar.

Då vi hör till en förening som grundar sig på speciallagstiftning, vars namnteckningsuppgifter inte finns i föreningsregistret eller handelsregistret, måste vi använda Skattestyrelsens tjänstemannabefullmäktigande tjänst. M.a.o. ger skattestyrelsens tjänsteman någon person rätt att representera avdelningen. Välj en namnteckningsrättslig person från avdelning, helst 2, som kan befullmäktigas. Helst 2 därför att ifall endera personen slutar i sin position, så behövs inte hela ansökan göras på nytt, utan det finns alltid en annan person som har rätt att representera avdelningen.

Saken är ny för oss alla, så motgångar kan ske. Hoppas dock att vi får med dessa åtgärder alla fullmakter vi behöver klara i god tid före årets slut.