Göra anmälan om missbruk

Göra anmälan om missbruk

Missbruk och olämplig verksamhet kan förekomma i alla organisationer och arbetsgemenskaper. Det är viktigt att kännedom om den oönskade verksamheten kommer fram så snart som möjligt så att man kan reda ut vad saken gäller och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Vad ska jag anmäla?

Vem som helst kan göra en anmälan om missbruksmisstanke. Det räcker med en misstanke, anmälaren behöver inte ha specifika bevis för att stödja misstanken, utan en motiverad misstanke räcker. Alla anmälningar behandlas under absolut sekretess. Anmälan kan göras helt anonymt. Anmälarens identitet förblir hemlig under hela processen. Gör en anmälan om en misstanke om överträdelse när din misstanke gäller eventuellt missbruk, oetisk verksamhet, trakasserier eller olämpligt bemötande inom Röda Korset. Missbruk kan också innefatta sexuella trakasserier, antastande och utnyttjande, eller överträdelse av de etiska riktlinjerna.

Misstankar om missbruk och korruption ska anmälas i ett så tidigt skede som möjligt för att skadan ska förbli så liten som möjligt. Anmälaren behöver inte ha några bevis som stöd för sin rapportering utan det räcker med en motiverad misstanke om missbruk eller korruption. Anmälaren behöver inte heller veta vem som har förfarit på ett otillbörligt sätt. Organisationen är ansvarig för undersökningen.

Så här gör du en anmälan om missbruk

I all sin verksamhet iakttar Finlands Röda Kors högsta möjliga etiska principer samt lagar, instruktioner och stadgar. Vi uppmuntrar frivilliga att alltid anmäla alla misstankar om missbruk, oetisk verksamhet, trakasserier eller olämpligt bemötande.

Anmälan kan göras anonymt via anmälan om missbruk

Misstanke om missbruk kan anmälas förutom på nätet även via e-post direkt till internrevisorn (riika.viik@redcross.fi), per brev till Fabriksgatan 1a 00140 Helsingfors (kuvertet ska vara märkt ”Konfidentiellt/anmälan om misstanke om missbruk”).