Etikregler

Allt det vi gör i Röda Korset – som frivillig, anställd eller förtroendevald – påverkar Röda Korset som organisation och den bild vi ger av oss till utomstående. Var och en av oss är därför ansvarig för etiken i verksamheten.

Vad som är etiskt avgörs i dagliga gärningar och val: hur ansvarsfullt förvaltar vi vår uppgift, hur uppträder vi mot de människor vi möter och hur ser vi till att principerna förverkligas i vårt eget arbete och i hela organisationens verksamhet.

Etikreglerna försöker synliggöra värdegrunden i FRKs verksamhet, ansvaret och inställningen till arbetet. Vi hoppas att de ger alla inom organisationen impulser till att begrunda och utvärdera sin egen verksamhet från den synvinkeln. Målet med reglerna är också att förstärka samspelet inom Röda Korset och identiteten hos alla medverkande som en del av en unik humanitär rörelse.

Inte ens de bästa etiska reglerna hjälper i alla situationer. I sista hand ansvarar var och en för sin verksamhet.

Helsingfors 27.9.2013

Styrelsen för Finlands Röda Kors

 

Finlands Röda Kors etikregler

 

1. JAG OMFATTAR RÖDA KORSETS PRINCIPER

Den viktigaste principen som styr Röda Korsets verksamhet är humanitet. Frivillighet och universalitet tjänar som en länk för alla genom vilken man kan göra sin egen insats för att främja humanitet. De övriga principerna gör det möjligt att ställa upp med hjälp och stöd i möjligast varierande situationer och förhållanden. Principerna har visat sin hållbarhet under den globala organisationens 150–åriga historia och de bör värnas med omsorg. De omsätts i det sätt på vilket vi agerar. 

 • Jag vill alltid värna humaniteten
 • Jag arbetar med dem som behöver hjälp och stöd för att stärka deras resurser
 • Som företrädare för Röda Korset kommer jag inte med några åsikter och deltar inte i verksamhet som strider mot organisationens principer  
 • Jag motsätter mig hets, hattal och våld

2. JAG RESPEKTERAR, MOTIVERAR OCH INSPIRERAR

Jag respekterar annorlunda människor, värderingar och tankar. Jag förhåller mig till alla människor som likvärdiga och jämställda oberoende av deras kön, ålder, etniska eller nationella ursprung, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuella inriktning eller annan personlig egenskap.

 • Jag vidkänner att människorna är individer och jag uppskattar allas åsikter och insatser för att uppnå de gemensamma målen
 • Jag behandlar andra rättvist
 • Jag ökar förståelsen, samarbetet och förtroendet mellan människorna genom mitt agerande
 • Jag bygger upp en accepterande och motiverande växelverkan som baserar sig på ömsesidigt stöd  
 • Jag är öppen för nya idéer och utvärderar mina egna arbetsmetoder
 • Jag delar mina kunskaper och färdigheter med andra

3. JAG HANDLAR ÖPPET OCH ANSVARSFULLT

Vårt hjälparbete kräver att det finns ett starkt förtroende för vår organisation. Jag sköter om organisationens resurser på bästa möjliga sätt för att uppnå våra mål.

 • Jag deltar inte i behandlingen eller avgörandet av ett sådant ärende där mitt privata intresse kan stå i strid med organisationens intresse
 • Jag ser till säkerheten för dem som deltar i verksamheten
 • Jag försöker minska belastningen på miljön
 • Jag håller vad som lovats och ser till att eventuella problem eller fel rättas till snabbt och öppet  
 • Jag förebygger missbruk av alkohol och droger
 • Jag respekterar privatlivet bland de människor som får hjälp eller stöd och de övriga inom verksamheten; jag behandlar den information som samlas i verksamheten omsorgsfullt och med respekt för människorna
 • Jag känner igen mitt särskilda ansvar när jag möter barn och unga eller nödställda
 • Jag använder FRKs faciliteter och verktyg enbart för verksamhet som uppfyller organisationens principer

Att förvara och ta med sig vapen, ammunition och andra vapenliknande föremål i Röda Korsets byråer, övriga lokaler och fordon är särskilt förbjudet enligt Genèvekonventionerna.

4. JAG ANVÄNDER RÖDA KORSETS EMBLEM KORREKT

Det röda korset och därmed jämförbara röda halvmånen och röda kristallen är internationella skyddstecken, som används vid krig och konflikter för att skydda sjukvården och biståndsverksamheten. Rödakorsrörelsen har rätt att använda emblemet också som symbol för sin egen verksamhet. Om användningen av märket stadgas i Genèvekonventionerna och i Finlands lag. Missbruk av skyddstecknet riskerar i värsta fall möjligheten att leverera hjälp till krigens offer.

 • Jag ser till att organisationens logotyp används enligt reglerna
 • Logotypen i litet format kan jag använda till exempel som pins

5. JAG INGRIPER VID MISSBRUK

Öppenhet och ärlighet är förutsättningar för rödakorsverksamhetens ekonomiska, sociala och etiska hållbarhet. Därför är det viktigt att man snabbt och målmedvetet ingriper vid eventuella oegentligheter. Att anmäla missbruk är en rättighet och skyldighet för varje företrädare för Finlands Röda Kors, och det får inte leda till negativa påföljder för anmälaren.

 • Om jag lägger märke till missbruk, anmäler jag omedelbart om det för organisationen som svarar för att anmälan behandlas korrekt
 • Jag ingriper också vid missbruk som har med märket att göra.