Säkerhet i verksamheten

Röda Korsets aktörer arbetar i varierande miljöer, allt från offentliga utrymmen till stängda anstalter. Det är viktigt att förstå säkerhetsaspekterna på varje plats för att kunna minimera olika risker och öka möjligheterna att utföra hjälpuppdragen.

Inom största delen av FRK:s verksamhet är riskerna vardagliga, det vill säga aktörerna utsätts för samma risker som vilken vanlig medborgare som helst. FRK:s lokalavdelningar utför många hjälpuppdrag inom hemlandsbiståndet, såsom första omsorgen vid evakueringar, psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga, efterspaningar efter försvunna personer eller andra åtgärder för att bistå myndigheterna vid olyckor eller omedelbart efter en olycka. På FRK:s lokalavdelningar svarar kontaktpersonen för hemlandsbistånd för hjälpen i hemlandet. Varje FRK-distrikt har en beredskapschef, i vars uppgifter ingår att samordna beredskapsverksamheten inom distriktet.

För Röda Korset är det viktigt att trygga en säker verksamhetsmiljö för sina frivilliga, hjälpmottagare och anställda. Organisationen arbetar på ett jämlikt sätt och i enlighet med dataskyddslagen, och den har nolltolerans när det gäller rasism, mobbning och korruption samt sexuella trakasserier och övergrepp. 

Det är bra om alla Röda Korsets frivilliga kan 

• beakta sin egen och andras säkerhet inom verksamheten

• undvika farliga situationer i egenskap av rödakorsaktörer

• handla på rätt sätt i farliga situationer

• förstå vad rödakorsaktörens säkerhet är uppbyggd av

• förstå hur säkerhetsrutiner kan förebygga olyckor. 

Därtill har de ansvariga frivilliga till uppgift att 

• garantera en trygg verksamhet och vägleda de frivilliga att handla på ett säkert sätt

• förebygga farliga situationer inom Röda Korsets verksamhet

• skapa en trygg verksamhetskultur samt planera en säker verksamhet och säkra evenemang

• känna till Röda Korsets instruktioner för främjande av en säker verksamhet (sexuella trakasserier, en trygg verksamhetsmiljö för minderåriga, barnskyddsanmälningar, dataskydd och etiska riktlinjer). 

Grundläggande principer för säkerheten inom FRK 

1. Den viktigaste säkerhetsaktören är du själv. Du har huvudansvaret för din egen säkerhet.

2. Agera i enlighet med Röda Korsets värden och principer. Kom ihåg att du i dina handlingar representerar hela Röda Korset.

3. Säkerställ att du har aktuella anvisningar för uppdraget samt tillräcklig och lämplig utrustning.

4. Avlägsna dig från hotfulla och farliga situationer. Sök hjälp vid behov.

5. Anpassa ditt agerande efter situationen, agera lugnt och var artig mot alla. Uppmuntra övriga frivilliga. Agera på ett sätt som lämpar sig för situationen. Provocera inte, och låt dig inte provoceras.

6. Var uppmärksam på din omgivning för att upptäcka eventuella risker. Rapportera om farliga situationer som du har varit med om eller om händelser som rör säkerheten.