Otto Kari

Otto Kari

Farmaseutti

syntymävuosi: 1985

asuinpaikka: Helsinki

Ehdolla hallituksen Jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi

 
Hallituksen vpj tehtävän menestyksekkäällä hoitamisella  Kari  on osoittanut  kykynsä  strategi­seen johtamiseen sekä järjestön edustamiseen eri foorumeilla kotimaassa ja kansainvälisesti. Kokemus sekä laaja-alainen ja monipuolinen osaaminen tukevat järjestön kehittämistä. 
 

 
VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN KYSYMYKSIIN:
 
1. Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?
 
Punaisen Ristin tulee vaikuttaa periaatteidensa ja erityisen roolinsa mukaisesti, olemalla heikoimman puolella ja tarjoamalla apua sitä eniten tarvitseville. Vaikuttaminen tapahtuu ensisijassa käytännön auttamistyömme kautta, mikä ei aina ole näkyvää tai julkista. Meillä tulee olla jatkossakin kaikissa oloissa kyky auttaa ja toimia periaatteidemme mukaisesti, riippumatta esimerkiksi yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Tämä edellyttää puolesta puhumisen ohella vaikuttamistyötä, jossa muistutamme kansalaisia ja päätöksentekijöitä erityisestä tehtävästämme ja meille annetuista valtuuksista sen toteuttamiseen.
 
Punaisen Ristin erityinen rooli viranomaisten tukena poikkeusoloissa ja yhteiskunnan laajoissa häiriötilanteissa edellyttää meiltä monipuolista ja jatkuvaa toimintavalmiutta. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta merkittävän toimintakykymme peruskivi ovat koulutetut vapaaehtoisemme, minkä vuoksi meidän tulee olla aktiivisia myös vapaaehtoistoiminnan uudistamisessa – tässä voisimme ottaa rohkeasti suunnannäyttäjän roolin! Vaikka ihmisten valitsemat tavat lahjoittaa aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän edistämiseen ovat tutkimusten mukaan muuttuneet, Punaisen Ristin tehtävät eivät ole menettäneet merkitystään ja houkuttelevat edelleen. Meidän tulee siksi kehittää kykyämme ottaa vastaan kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ja tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua työhömme. Tämä on mahdollisuus, jonka parissa haluan olla aktiivinen myös jatkossa. Olen myös kiinnostunut edesauttamaan uudenlaisten kumppanuuksien syntymistä, jotka vahvistavat kykyämme auttaa ja olla läsnä entistä useamman ihmisen elämässä.
 
 
 
2. Näetkö uhkia nyky-yhteiskunnassa Punaisen Ristin kannalta?
 
Selkein uhka on auttamistyön politisoituminen; joudumme kiinnittämään enemmän huomiota siihen, miten ylläpidämme mainettamme puolueettomana ja tasapuolisena avustus- ja kansalaisjärjestönä myös Suomessa. Meidän tulee varmistaa, että vapaaehtoisillamme on valmiudet ja tuki myös kriittisesti toimintaamme suhtautuvien kohtaamiseen.
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistus tulee väistämättä vaikuttamaan toimintaamme monella tavalla ja järjestön jokaisella tasolla. Esimerkiksi muutokset järjestöille suunnatussa julkisessa rahoituksessa, sote-sektorin toiminnan järjestämistapoihin liittyvät vaatimukset kuten mahdolliset yhtiöittämispakot ja palveluiden uudelleenjärjestelyihin liittyvät odotukset kolmatta sektoria kohtaan ovat strategisessa mielessä uhkia. Olemme jo aktivoituneet järjestön eri tasoilla sote-uudistuksen valmistelutyöhön.
 
On kuitenkin hyvä muistaa, että yllämainitut ovat yhteiskunnallisia uhkia koska ne haastavat toimintamme siinä muodossa kun tunnemme sen tänään. Mikään näistä ei muodosta uhkaa olemassaolollemme niin kauan kun toimimme perusperiaatteidemme mukaisesti ja kykenemme uudistumaan. Itsenäisenä ja vakavaraisena järjestönä meillä on kaikki edellytykset päivittää toimintaamme nyky-yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi, missä olemme jo onnistuneet moneen otteeseen 140-vuotisen historiamme aikana.
 
 
 
3. Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
 
Analyyttisyys ja huolellinen perehtyminen käsiteltävien asioiden taustoihin, sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja kyseenalaistaa vakiintuneita näkemyksiä ovat vahvuuteni hallitustyön näkökulmasta. Haastan tarvittaessa hallitusta ja johtoryhmää rakentavalla tavalla tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Hallituksen roolin huomioiden pyrin kytkemään näkemykseni ja palautteen toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.
 
Akateemisena moniottelijana olen perehtynyt niin uusien lääkehoitojen kehitykseen, lääkehuoltoon, terveydenhuollon kokonaisuuksiin kuin esimerkiksi strategiseen johtamiseen. Kaikissa näissä on selviä yhtymäkohtia järjestömme toimintaan. Työ- ja luottamustehtävät järjestöissä ja muissa organisaatioissa ovat laajentaneet näkemyspohjaa ja kehittäneet myös talousasioiden tuntemusta.
 
Tunnen hyvin järjestömme kotimaan ja kansainvälisen toiminnan sekä näitä ohjaavat linjaukset, mitkä ovat perusedellytyksiä vaikuttavalle hallitustyöskentelylle. Kokemukseni kautta tuon tarvittavaa jatkuvuutta hallituksen toimintaan: varapuheenjohtajana olen seurannut läheltä koko järjestön toimintaa ja osallistunut aktiivisesti keskeisten muutosprosessien edistämiseen. Näistä osa on edelleen käynnissä uudelle yleiskokouskaudelle lähdettäessä.
 
 
 
4. Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?
 
Pystyn jatkossakin käyttämään tehtävään aikaa niin paljon kuin katson sen vaativan, viikonpäivään tai kellonaikaan katsomatta.