Ruut Rissanen

Ruut-Maaria Rissanen                 

Ehdolla hallitukseen

 • Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?
  Punaisen Ristin on tärkeää pitää kiinni periaatteistaan ja jatkaa työtä heikoimmassa asemassa olevien auttajana ja rohkeana puolestapuhujana. Ääni ei saa vaieta. Punaisen Ristin tulee tuoda esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa avuntarve ja edistää samalla auttamishalua.

  Osastojen rooli oman yhteisönsä hyvinvoinnin asiantuntijana ja tukijana on tärkeä ja kokonaisvalmiuden kannalta kriittinen. Osastojen tulee kohdentaa toimintaa paikalliseen tarpeeseen ja saada tämä tueksi riittävät työkalut.

 

 • Mitä vaikutuksia näet koronapandemialla olevan maailmanlaajuisesti?
  Korona jatkunee akuuttina vielä pitkään haastaen niin terveydenhuollon kuin 3. sektorin toimijat maailmanlaajuisesti. Pandemia on syventänyt hyvinvoinnin kuilua ja ongelmia on kasautunut valmiiksi heikossa asemassa oleville yhteisöille. Kansainvälinen yhteistyö ja tiedonjako ovat merkittävässä roolissa toipumisessa.

  On tärkeää tunnistaa pandemia osana laajempaa kokonaisuutta, jossa vaikuttavat megatrendit kuten eriarvoistuminen, muuttuva ilmasto ja digitalisaatio.

 

 • Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Suomen Punaisen Ristin toiminnalla on tulevien kolmen vuoden aikana?
  Tilausta Punaisen Ristin osaamiselle on. Avuntarpeen ja auttamishalun kasvu on samalla mahdollisuus ja haaste: toiminnan on niin paikallisesti kuin koko Suomessa osattava vastata avuntarpeeseen. Tästä hyvänä esimerkkinä viime vuosina laajentuneet ruoka-apujakelut, jotka ovat tavoittaneet myös uusia vapaaehtoisia.

  Viranomaisyhteistyön näkökulmasta keskeistä tulevina vuosina on yhteistyö uusien sote-maakuntien kanssa niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin myös pelastustoimen osalta.

 

 • Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai millaisia vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
  Olen ollut mukana Punaisessa Ristissä lapsesta asti erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, eri osastoissa ja myös kansainvälisissä tehtävissä liikkeen sisällä. Uskon, että laaja ymmärrykseni järjestön eri tasoista auttaa käymään rakentavaa vuoropuhelua kaikkia kuullen. Arkityössäni toimin strategisen maankäytön suunnittelussa johtajana. Olen tottunut tarkastelemaan isoja asiakokonaisuuksia pitkillä aikajänteillä sekä käymään vaikeita neuvotteluja eri osapuolten kanssa.

 

 • Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?
  Työ- ja perhetilanteeni mahdollistavat tehtävän hoitamisen. Ajankäyttö myös arkisin on järjestettävissä ennakkoon sovitusti. Mielestäni on tärkeää, että myös me pienten lasten vanhemmat olemme kiireisestä elämäntilanteesta huolimatta mukana rakentamassa parempaa huomista.

 

 • Kuinka Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää?
  Monipuolisuus on tarpeellista, jotta mahdollisimman moni löytää oman tapansa auttaa. Perinteinen ryhmätoiminta on arvokasta ja varmistaa osaltaan auttamiskyvyn myös tulevaisuudessa. Samaan aikaan on tärkeää luoda tekemisen paikkoja myös heille, jotka eivät esim. työn tai perhetilanteen vuoksi voi sitoutua viikoittaiseen tapaamiseen. Mielestäni osastojen tulee rohkeasti kokeilla uusia ja erilaisia toimintamuotoja, joilla tavoitetaan uusia vapaaehtoisia ja vastataan paikalliseen tarpeeseen.

 

 • Kuinka Suomen Punaista Ristiä tulisi kehittää?
  Kuten puheenjohtaja Torstila on osuvasti kuvannut, Punaisen Ristin porukat ovat niitä, jotka tulevat paikalle ja käärivät hihat. Se on vahvuus, joka toivottavasti aina tulee kuvailemaan toimintaamme. Reagoiminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan Punaisen Ristin pitäisi pystyä myös ohjaamaan suuntaa. Tarvitaan yli toimintasuunnitelmakausien ulottuvaa yhteistä näkemystä. Tämä tulee tapahtua tiiviissä yhteistyössä niin kotimaisten toimijoiden kanssa kuin aktiivisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä.