STM ruoka-apuhanke 2018

Osallisuutta, tukea ja verkostoja ruoka-avun saajille – hanke 2018

Hankkeen avulla lisätään ruoka-apua saavien hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä toimintamahdollisuuksia ja tukimuotoja sekä tiivistämällä verkostoyhteistyötä Suomen Punaisen Ristin ruoka-apupaikkakunnilla paikallisten tarpeiden mukaisesti. Hanke toteutetaan aikavälillä 11/2017-12/2018.

Osallisuuden lisäämiseksi hankkeessa luodaan kokeiluja ryhmätoiminnasta, terveyspisteistä, kohtaamispaikoista, yhteisöllisistä ruokailuista sekä kannustetaan ruoka-apua saavia mukaan vapaaehtoistoimintaan. Toiminta mahdollistaa oppimisen, kokemusten jakamisen ja vertaistuen.

Ruoka-aputoimintaan liittyvää yhteistyötä eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa kehitetään ja tiivistetään. Lapin alueella kokeillaan paikallisen toimijaverkoston mallia, jonka koordinoinnista Punainen Risti vastaa. Tiivistetään myös valtakunnallista yhteistyötä ja luodaan malleja ja materiaaleja toiminnan organisointiin.

Hankkeessa kerätään ruoka-apua saavien kokemustietoa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja palvelurakenteen vaikutuksista ihmisten arkeen. Näin varmistetaan avunsaajien äänen kuuluminen.

Avustuksen käyttötarkoitus:

Osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien lisääminen, tukimuotojen kehittäminen sekä verkostoyhteistyön tiivistäminen Suomen Punaisen Ristin ruoka-apupaikkakunnilla paikallisen tarpeen mukaisesti ruoka-apua saavien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toiminta-alue:

Ruoka-apua Suomen Punaisessa Ristissä tällä hetkellä jakavat Lapin, Oulun, Satakunnan, Savo-Karjalan sekä Helsingin ja Uudenmaan piirit. Hankkeen aikana kartoitetaan myös muiden alueiden halukkuutta ruoka-avun jakamiseen. Aktiivisimpana kokeilualueena toimii Lapin piiri.

Hankkeen kohderyhmät:

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvat henkilöt. Toissijainen kohderyhmä ovat muiden järjestöjen ruoka-avun piirissä olevat henkilöt sekä toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset sekä piirien ja osastojen työntekijät.

 

Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Valtionavustukset on jaettu vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta järjestöille. Ruoka-apuun jaettiin yhteensä 1 000 000 € kolmelle eri valtakunnallisesti toimivalle järjestölle. Punaisen Ristin (135 000 €) lisäksi avustukset myönnettiin Samaria rf:lle (790 000 €) sekä ADRA Finland Säätiölle (75 000 €).

Aiheesta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerio-jakoi-valtionavustuksia-ruoka-apuun-ja-paihderiippuvaisten-tukemiseen