Omaishoitoperheen kohtaaminen

Ystävävälittäjät ja vapaaehtoiset kohtaavat tehtävässään mm. omaishoitajia ja heidän läheisiään. Puheeksi ottaminen ja omaishoitajuuden tunnistaminen on tärkeää, koska sillä tuetaan henkilön mahdollisuutta saada apua ja neuvoja erilaisissa elämäntilanteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Suomen Punainen Risti tukee omaishoitoperheitä paikallisesti ja heitä, jotka huolehtivat kauempana asuvasta läheisestään. Esimerkiksi tytär, etäomaishoitajana voi soittaa toiselta paikkakunnalta ystävävälitykseen ja pyytää vapaaehtoista käymään läheisensä luona tervehdyskäynnillä.

Useassa SPR:n piirissä on oma omaishoidon työntekijä, joilta on mahdollisuus saada lisätietoja omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä ja tietoa paikallisesta toiminnasta. Kahdenkeskisen ystävätoiminnan lisäksi omaishoitajille järjestetään erilaista virkistystä, ryhmätoimintaa, koulutusta ja hyvinvointipäiviä. Näistä ystävävälittäjän ja vapaaehtoisen on hyvä olla tietoinen, jotta tieto paikallisesta toiminnasta tavoittaisi omaishoitoperheet. Paikallistasolla myös koulutetaan vapaaehtoisia omaishoitoperheiden tueksi.

Ystävävälittäjän ja vapaaehtoisen on hyvä muistaa, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät eivät tee hoidollisia toimenpiteitä, muuten ystävävapaaehtoiset voivat tuoda iloa ja vaihtelua omaishoitajien ja hoidettavien arkeen aivan kuten muussakin ystävätoiminnassa. 

Lisätietoja: www.omaishoito.fi omaishoidon työntekijöiden yhteystiedot

Omaishoitajaliitolla on myös neuvontapuhelin 020 7806 599 (ma-to klo 9-15)

Omaishoitotilanteen tunnusmerkkejä:

  • Henkilö avustaa sairastunutta, vammautunutta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään useissa toiminnoissa ja hoitaa kodin ulkopuolisia asioita.
  • Sairastuneen tai vammautuneen läheisen käytös, luonne tai toimintakyky on muuttunut.
  • Vastuunjako ja roolit ovat muuttuneet asiakasperheessä, omaisen työmäärä ja vastuut ovat lisääntyneet.
  • Arjen hallinta vaatii järjestelyjä, esim. tilapäishoitajan hankkiminen kotiin.
  • Omaisen oma vapaa-aika tai yöunien määrä on vähentynyt läheisen tuen ja avun tarpeen vuoksi.
  • Perhe asioi toistuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä.
  • Henkilö pyytää apua etuuksien ja palveluiden hakemiseen.
  • Henkilö kantaa huolta läheisensä hoivasta ja on huolestunut omasta ja läheisen selviämisestä.
  • Perheellä on taloudellisia vaikeuksia läheisen sairaudesta, vammaisuudesta tai vammasta johtuen.
  • Asiakasperheen kotona on tehty asunnon muutostöitä.

Lähde & lisätietoja: OmaishoitajaliittoTunnistatko omaishoitajan?

Liitteenä olevaa oletko omaishoitaja -testiä voi tulostaa ja antaa vapaaehtoiselle ystävällä, hän voi tarvittaessa hyödyntää sitä omaishoitoperheessä puheeksi ottamisen työkaluna.