Rekommendationer för frivilligverksamheten under coronaepidemin

Marjaana Malkamäki
Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

Anvisning för Finlands Röda Kors frivilligverksamhet under coronaepidemin

– riksomfattande rekommendation för avdelningar och distrikt

Uppdaterad 12.8.2021

Just nu är vår hjälp särskilt viktig för de människor som berörs mest av coronaepidemins följder. Det är viktigt att Röda Korsets hjälparbete fortsätter, att de som behöver hjälp får den och att vi upprätthåller en god hjälpberedskap. Vi måste i all verksamhet också se till säkerheten för såväl hjälparna som de hjälpbehövande.

Avdelningarna och distrikten kan fortsätta att bedriva frivilligverksamhet ansikte mot ansikte, i synnerhet när man genom den kan lindra konsekvenserna av coronaläget, hjälpa de mest utsatta och upprätthålla Röda Korsets lokala verksamhet på ett säkert sätt. Frivilligverksamhet som varit pausad kan efter övervägande fortsätta när det lokala epidemiläget och myndigheternas anvisningar tillåter det.

Samtidigt är det viktigt att se till att verksamheten är säker för såväl de hjälpbehövande som hjälparna själv. Risken för att sjukdomen sprider sig är fortfarande stor. Antalet smittade varierar varje vecka också inom samma landskap. I en föränderlig situation är det viktigt för avdelningar och distrikt att följa det lokala smittläget och myndighetsanvisningarna i det egna området samt anpassa Röda Korsets lokala verksamhet till dem.

Vi värnar om frivilligverksamhetens säkerhet genom att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer samt Röda Korsets egna säkerhets- och hygienanvisningar. Varje frivillig måste ha möjlighet att bedöma sin egen situation och möjlighet att delta i verksamhet i närmiljön. Det rekommenderas att distansverksamhet och -deltagande erbjuds som ett alternativ till verksamhet i närmiljön, alltid då det är möjligt.

Röda Korsets centralbyrå följer coronaläget noggrant och uppdaterar vid behov de riksomfattande rekommendationerna för frivilligverksamheten. Distrikten ger vid behov råd om hur man tillämpar de regionala myndighetsanvisningarna i frivilligverksamheten. 

 

Röda Korset rekommenderar att frivilligverksamheten fortsätter enligt följande:

1. Avdelningarna och distrikten fortsätter sitt arbete för att lindra effekterna av coronaläget och hjälpa offer för akuta olyckor och störningssituationer. Det är viktigt att avdelningarna är redo att hjälpa enligt lokala behov, också då myndigheterna inte aktivt ber om hjälp.

2. Röda Korsets fysiska gruppverksamhet och närutbildningar kan förverkligas, så länge man följer myndigheternas coronaanvisningar.

Det är viktigt att avdelningarna noggrant följer det lokala smittläget och myndighetsanvisningarna samt anpassar sin verksamhet till dem.

3. Vi beaktar myndigheternas regionala rekommendationer samt Röda Korsets uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningar i all verksamhet. 

Rekommendationer för respektive verksamhetsform 

Övningar för första hjälpen-grupper och första hjälpen-utbildningar

Övningar för första hjälpen-grupper samt första hjälpen-utbildningar (inklusive In Action-utbildningar) kan ordnas fysiskt i enlighet med myndigheternas och Röda Korsets rekommendationer, i synnerhet om målet med utbildningarna och övningarna är att upprätthålla och stärka Röda Korsets hjälpberedskap. Rekommendationen är att utbildningarna ska ordnas på distans om epidemiläget i den aktuella regionen kräver det.

Anvisningar för första hjälpen-jourer och -utbildningar finns på Röda Korsets webbplats: Finlands Röda Kors återupplivnings- och första hjälpen-rekommendationer under coronaepidemin

När närövningar och -utbildningar ordnas ska man speciellt beakta dessa saker i arrangemangen:

 • Teoridelarna ska i mån av möjlighet genomföras på nätet.
 • Det rekommenderas att första hjälpen-gruppernas övningar ordnas utomhus, i mån av möjlighet. I all verksamhet måste man beakta säkerhets- och hygienanvisningarna.
 • Alla som deltar i närövningarna ska vara friska och symtomfria.
 • Det rekommenderas att anmälan till närövningarna görs via Hupsis för utredning av eventuell exponering.
 • Varje kursdeltagare ska ha sin egen övningsutrustning under hela första hjälpen-utbildningen eller -övningarna.
 • Om första hjälpen-gruppen är stor och säkerhetsavstånd i första hjälpen-övningarna inte kan garanteras, rekommenderas det att endast en del av gruppen i gången deltar i närövningarna.
 • Vi ser till att god handhygien iakttas under hela första hjälpen-utbildningen eller -övningarna som genomförs under närkontakt.
 • Övningsutrustning som används av fler än en person ska rengöras ordentligt efter varje övning. (till exempel HLR-docka). Även utrymmena ska rengöras.
 • Man måste se till att säkerhetsavstånden iakttas.
 • Man kan öva på att lägga förband på sig själv.
 • Användning av mun- och nässkydd rekommenderas i första hjälpen-övningar som genomförs under närkontakt.
 • På In Action-kurser och andra kurser som barn deltar i beaktar man THL:s rekommendation om åldersgränser för användning av mask.

Jourer inom första hjälpen

Första hjälpen-jourer kan genomföras om myndigheterna tillåter anordnandet av publiktillställningar. På Röda Korsets webbplats finns anvisningar om bland annat första hjälpen, bemötande av någon med influensasymptom och användning av skyddsutrustning vid första hjälpen-jourer. 

Anvisningar för första hjälpen-jourer och -utbildningar finns på Röda Korsets webbplats: Finlands Röda Kors återupplivnings- och första hjälpen-rekommendationer under coronaepidemin

Larmgruppsverksamhet 

Larmgrupperna deltar i larmuppdrag med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna för frivilligarbetare samt larmgruppernas försiktighetsåtgärder vid uppdrag för Frivilliga räddningstjänsten.

Vänverksamhet ansikte mot ansikte 

Ensamheten har ökat under coronaepidemin. Vänverksamhet ansikte mot ansikte är hjälpverksamhet för att minska ensamheten. Vänverksamhet ansikte mot ansikte kan genomföras om de regionala myndighetsanvisningarna tillåter det.

Det är viktigt för varje vänpar att separat överväga om det är säkert att träffas fysiskt. Följ de regionala anvisningarna. Hygien- och säkerhetsanvisningarna ska följas noggrant. I övervägandet är det bra att beakta vännens och vänklientens situation som helhet samt de individuella riskfaktorerna.

Olika grupper inom vänverksamheten kan inleda fysiska möten, om det lokala smittläget inte förhindrar det. Röda Korset rekommenderar att mötena ordnas utomhus, i mån av möjlighet.  Besök och verksamhet på institutioner, såsom serviceboenden och förläggningar, är möjliga först när institutionerna separat tillåter besök.

Loppmarknader

Loppmarknader kan fortsätta sin verksamhet. I loppmarknadens verksamhet ska man dock komma ihåg att följa säkerhets- och hygienanvisningarna.

Mötesplatser 

Mötesplatser kan fortsätta sin verksamhet, om det lokala smittläget inte förhindrar det. Beakta distriktets anvisningar, som kan vara striktare än de nationella anvisningarna. Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar ska även beaktas i verksamheten.

Verksamhet för barn och unga 

Avdelningar och distrikt kan ordna fysisk verksamhet för barn och unga (däribland Läxhjälpen), om det lokala smittläget inte förhindrar det. I verksamheten måste man se till att det finns möjlighet att följa säkerhets- och hygienanvisningarna. I skolsamarbetet ska man följa det lokala läget, eftersom de flesta skolor inte tar emot besökare denna höst.

Rusmedels- och sexualhälsoarbete 

Gatupatrullering och annat arbete till fots kan vid behov inledas med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna. Det är viktigt att förbereda sig på eventuella fysiska möten i enlighet med anvisningarna.

Mathjälp 

Inom mathjälpen följs anvisningen om ordnande av mathjälp under coronavirusläget. 

Ledsagartjänst 

Ledsagartjänsten kan genomföras med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Hälsopunkter 

Flera av de frivilliga och kunderna på Hälsopunkterna hör till riskgrupperna och därför rekommenderar vi att frivilliga på Hälsopunkterna ger hälsorådgivning och diskussionsstöd på distans (t.ex. per telefon, e-post eller via nätet) till andra som tillhör riskgrupperna. Hälsopunkterna kan dock hålla öppet om de följer säkerhets- och hygienanvisningarna, om det lokala smittläget inte förhindrar det. Användning av visir vid Hälsopunkterna rekommenderas.

Verksamhetsgrupper och närutbildning för frivilliga 

Röda Korsets fysiska gruppverksamhet och närutbildningar kan genomföras om Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar följs i verksamheten och det lokala smittläget inte förhindrar det.

Man ska samla kontaktuppgifter för frivilliga som deltar i en fysisk sammankomst och för personer som deltar i utbildningar, så att de som blivit exponerade vid behov kan spåras. Uppgifter för hjälpbehövande och kunder samlas inte. Man måste berätta för deltagarna för vilket syfte uppgifterna samlas. Avdelningen förvarar kontaktuppgifterna i händelse av ett eventuellt smittfall i några veckor, varefter de ska förstöras. En mer detaljerad beskrivning av behandlingen finns i dataskyddsbeskrivningen här.

Blodgivning på blodtjänstbyråer och vid blodgivningstillfällen 

För att garantera säkerheten för blodgivarna och personalen vid blodgivning följs fortsättningsvis verksamhetsmodellerna för pandemin: 

 • En hälsoenkät, tidsbokningen och mer information om de ändrade restriktionerna som gäller blodgivning finns på www.blodtjanst.fi/
 • Aktuell information om Blodtjänstens verksamhet under coronaepidemin finns på tjänstens webbplats