Uppdaterad säkerhets- och hygienanvisning för frivilligverksamheten

Marjaana Malkamäki
Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

Syftet med den här anvisningen är att stöda säkerheten i frivilligverksamheten under coronaepidemin. Utgångspunkt i anvisningen är säkerhet för både de frivilliga och människor som de möter i frivilligverksamheten.Målet är att säkerställa kontakterna med dem som behöver hjälp också under epidemin.

Uppdaterad 9.10.2020. Tarkastettu 18.12.2020

Coronaviruset har i flera sjukvårdsdistrikt i Finland gått över till accelerationsfasen, där risken för sjukdomssmitta är stor.  Vi följer noggrant med hur epidemisituationen utvecklas.Hälsosäkerhets- och handlingsanvisningarna inom Röda Korsets frivilligverksamhet uppdateras enligt behov.

I den här anvisningen avses med hälsosäkerhet åtgärder för att motverka coronavirussmitta.

Hur smittar coronaviruset?

 • Coronaviruset smittar, då en människa som insjuknat talar, nyser eller hostar i närheten av dig.
 • Viruset kan smitta till exempel om en insjuknad människa hostar i handen och därefter rör vid en annan människa.
 • Coronaviruset kan också smitta genom beröring.
 • Viruset kan också smitta via ytor, till exempel dörrhandtag.
 • Enligt nuvarande information ökar coronavirusets smittorisk betydligt, om du befinner dig inomhus på nära avstånd över i över 15 minuter tillsammans med en smittad människa. Viruset smittar dock också i andra situationer.
 • Det är bra att komma ihåg att också en smittad symptomfri människa kan sprida viruset.

Därför är det viktigaste när det gäller att förebygga spridning av viruset att hålla avstånd och att undvika långvariga kontakter med andra frivilliga och dem som man hjälper. Också hand- och hosthygien samt korrekt användning av skyddsutrustning minskar risken för smittspridning.

Så här skyddar du dig själv och andra

 • Du får inte utföra frivilliguppdrag om du är sjuk.
 • Om du har testats och bekräftats ha coronavirus ska du enligt THK:s anvisningar hållas hemma i minst 14 dagar. Om du fortfarande har symptom den 14:e dagen eller efter det ska du hållas hemma tills du har haft minst två symptomfria dagar.
 • Undvik onödiga kontakter med andra än människor som bor i samma hushåll och närstående.
 • Undvik speciellt kontakter på nära avstånd med andra frivilliga och hjälpbehövande. Kom ihåg att hålla ett avstånd på 2 meter. Se till att nära kontakter är kortare än 15 minuter och använd mun-nässkydd.
 • Idka god hand- och hosthygien. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar och ha en personlig handduk även hemma. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, använd alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel (handsprit). Hosta eller nys i en engångsnäsduk, släng den i soporna och tvätta händerna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.

> Se Institutet för hälsa och välfärds THL:s anvisningar om hur man skyddar äldre och personer som hör till riskgrupper från att bli smittade.

Skyddsutrustning i olika hjälpuppdrag

Med skyddsutrustning avses i huvudsak följande utrustning:

 • Kirurgiskt mun-nässkydd (d.v.s. engångsmask).  Kirurgiska mun-nässkydd finns av olika kvalitet och deras användningstid ska bekräftas av tillverkaren.
 • Tygmask, s.k. medborgarmask (kan användas flera gånger, kan tvättas).
 • Visir som täcker hela ansiktet (kan användas flera gånger, rengörs enligt tillverkarens anvisningar).
 • Engångsskyddshandskar används om man så önskar.

Kontakt på distans

Hjälp per telefon, chat o.d.

Ingen skyddsutrustning, god handhygien

Kontakt utomhus

Säkerhetsavstånd hålls (minst 2 m).

Ingen skyddsutrustning, god handhygien

Kontakt utomhus

Säkerhetsavstånd kan inte hållas

Mun-nässkydd/visir, god handhygien

Kontakt inomhus

 

Mun-nässkydd/visir, god handhygien

 

Det är bra att ta hand om luftväxlingen inomhus till exempel genom att öppna fönstret.

 

 

 

Skyddsutrustning är till nytta endast om den används på rätt sätt. Skyddsutrustning ska tas på och av genom användande av rätt teknik, den ska bytas ofta och förstöras på ett säkert sätt. Det bästa sättet att skydda sig är därför i första hand att iaktta god handhygien och att hålla säkerhetsavstånd.

Bekanta dig med anvisningarna för skyddsutrustning: https://rednet.rodakorset.fi/node/59736

Så här beaktar din avdelning säkerheten i frivilligarbetet

 • Se till i alla situationer att den frivilliga inte utsätter sig själv, andra frivilliga eller hjälpbehövande för coronasmitta.
 • Fundera på vilka frivilligverksamheter som kan utövas utomhus.
 • Undvik uppdrag som kräver kontakt och närkontakt med beaktande av den lokala epidemisituationen.
 • Sträva efter att hitta nya sätt att hjälpa som inte innefattar möten ansikte mot ansikte och inte äventyrar de frivilligas eller hjälpmottagarnas hälsosäkerhet. Säkerställ att telefonkontakt eller annan kontakt upprätthålls i synnerhet med människor som hör till riskgrupperna.
 • Observera skyddsanvisningarna (se ovan "Så här skyddar du dig själv och andra").
 • Följ myndigheternas regionala anvisningar och rekommendationer.

> Läs mera om rekommendationer gällande avdelningarnas och distriktens verksamhet

Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar är rekommendationer och baserar sig på rekommendationer och anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet har utfärdat för epidemitiden.  Rekommendationerna uppdateras enligt behov.  

Epidemisituationen fastställs nationellt och den baserar sig på THL:s analys, fastän den regionala och lokala epidemisituationen kan variera.  Epidemisituationen i ditt eget område kan du kontrollera här: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Läs mer

Användbara material