Mitä rasismi on?

Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista.

Rasismiin kuuluu usein se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toisten ryhmiä. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa. Rasismia käytetään vallan välineenä.

Valkoisuuden valta-asema

Jokaisen minäkuva koostuu monesta tekijästä. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, seksuaalisuus tai etninen tausta. Myös ulkoiset tekijät, kuten ihonväri vaikuttavat minäkuvaan. Ulkonäön perusteella saatetaan olettaa, miten toinen käyttäytyy, tai minkälainen hänen kulttuurinsa tai uskontonsa on. Ihmiset, joita altistetaan ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella oletuksille, kohtaavat rasismia.
 
Syrjinnän kokemuksia voi ilmetä myös sukupuolen, koulutus- tai tulotason, vammaisuuden tai seksuaalisuuden vuoksi. Rasismiin liittyy kuitenkin valkoisuuden valta-asema. Se perustuu moneen tekijään maailmanpolitiikassa, esimerkiksi siirtomaavaltaan, ristiretkiin ja orjakauppaan.
 
Rasismia on vaikea vastustaa, jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. Ongelmana on, ettei rasismia voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä mitä rasismi on, tekevät keskustelusta vaikeaa. Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on yksilöihin.
 

Suomi ja YK:n yleissopimus

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”

Linkki määritelmään ja lisätietoa (finlex.fi)

Tutustu keskeisiin rasismin käsitteisiin myös yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla