Perustietoa vapaaehtoiskouluttajan tehtävästä

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Kouluttajapäivät 2020"

Miksi ja mihin Punainen Risti tarvitsee vapaaehtoiskouluttajia?

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, että ihmiset osaavat auttaa toisiaan? Että arki on entistä turvallisempaa? Jos vastaat kyllä - tule kouluttajaksi Punaiseen Ristiin, joka on maan suurimpia koulutusjärjestöjä. Valmennamme sinut vetämään peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin muillekin kansalaisille. Tältä sivulta löydät perustiedot kouluttajan roolista ja tehtävistä Suomen Punaisessa Ristissä. 

Suomen Punaisen Ristissä vapaaehtoiskouluttajat järjestävät peruskoulutusta järjestön omille vapaaehtoisille ja myös järjestön ulkopuolisille tahoille. Kouluttajina toimivat piirin tai osaston valitsemat kouluttajatehtäviin soveltuvat henkilöt. Kouluttajat saavat tehtäväänsä valmennuksen, jossa painotetaan kunkin toimialan sisällöllisen osaamisen lisäksi myös järjestön arvojen ja toiminnan periaatteiden tuntemista sekä henkilökohtaisten kouluttajataitojen kehittämistä. Kouluttajan tehtävä edellyttää kiinnostusta toimia ihmisten parissa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä oppia ja ohjata oppimista, motivoida ja innostaa. Lisäksi edellytetään vähintään 18 vuoden ikää sekä oman toimialan peruskurssin suorittamista. Muutamilla koulutuslinjoilla on näiden lisäksi joitakin ammatilliseen osaamiseen liittyviä ennakkovaatimuksia. Koulutuslinjakohtaiset sisältökuvaukset on kuvattu lyhyesti alla.

Kouluttajat vetävät vapaaehtoisten perus- ja jatkokoulutusta Punaisen Ristin osastojen ja piirien alueilla seuraavilla toimialoilla. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttaja toimii  vapaaehtoistehtävässä samoin kuin esimerkiksi osastojen luottamushenkilöt ja ryhmien ohjaajat.

Ensivastekouluttajan ohjauksessa kurssilaiset saavat valmiudet toimia Suomen Punaisen Ristin, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Meripelastusseuran järjestämillä ensivastekursseilla ja ensiauttajien harjoituksissa kouluttajina.
Ensivastekurssi puolestaan antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä. Ensiauttajat osallistuvat ensihoitotehtäviinosana alueellista ensihoitopalvelua. Ensivastekurssilla perehdytään 54 tunnin aikana ensiauttajien yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden
kohtaamiseen, sekä Suomen ensihoitopalveluun kokonaisuutena.

Ensiapuryhmien kouluttajat tukevat Punaisen Ristin ensiapuryhmäläisten auttamisvalmiuden vahvistamista. Kouluttajat kouluttavat ensiaputoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia teemailtaharjoituksissa ja piirien järjestämissä ensiapuryhmien koulutuksissa.

Henkisen tuen kouluttajat kouluttavat Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia, kansalaisia sekä tarvittaessa yritysten henkilökuntaa. Henkisen tuen kouluttajat voivat tukea ja sparrata piiriä ja osastoja henkisen tuen asiantuntijoina. Olet sopiva tehtävään, jos tunnet, että henkinen tuki kuuluu kaikille, sinulla on sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutus, työkokemusta tai vapaaehtoistoiminnan kokemusta, haluat jakaa osaamistasi. 

Humanitaarisen oikeuden kouluttajan tehtävään Punaisessa Ristissä olet erityisen sopiva, jos 

  • sinulla on kansainvälien oikeuden tuntemusta tai kenttäkokemusta humanitaariseen oikeuteen liittyen
  • olet kiinnostunut sodan oikeussäännöistä ja humanitaarisen oikeuden ajankohtaisista aiheista
  • haluat jakaa tietoa Punaisen Ristin roolista konfliketeissa
  • olet itse suorittanut humanitaarisen oikeuden peruskurssin.

Kouluttajana jaat tietoa sodan säännöistä ja koulutat SPR:n humanitaarisen oikeuden peruskursseilla, järjestät tarvittaessa infotilaisuuksia SPR:n ulkopuolisille tahoille ja osallistut em. koulutussisältöjen arviointiin ja kehittämiseen.

Järjestökouluttajat toimivat vetäjinä järjestötoiminnan peruskursseilla, joiden kohderyhmänä ovat vapaaehtoiset, jäsenet, SPR:n työntekijät tai muut Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostuneet. Järjestökouluttajat toimivat usein myös paikallisosastojen toiminnan kehittämistehtävissä. Järjestökouluttajien roolia ja tehtäviä päivitetään ja tarkistetaan vuoden 2022 aikana. 

Nuorisokouluttajien tehtävänkuvaa päivitetään vuoden 2022 aikana. Yksi nuorisokouluttajan keskeinen tehtävä liittyy järjestön "Läksyhelppiohjaajien" valmentamiseen. 

Maahanmuuttotyön kouluttajat (ent. monikultturisuuskouluttajat) toimivat vapaaehtoiskouluttajina kouluttaen pakolais- ja maahanmuuttotoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Lisäksi kouluttajat tukevat osastoja ja toimintaryhmiä yhdenvertaisuuden edistämisessä ja rasisminvastustamisessa. Kouluttajat suorittavat itse ensin "Kotoutumisen tukena" -moduulin ja suositeltavaa on  myös "Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa" -moduulin suorittaminen. 

Terveyden edistämisen kouluttajan suuntautumisvaihtoehtoina ovat Päihdetyö, Terveysneuvonta tai  "Turvakoutsi" -valmennus. Kouluttajat toimivat vapaaehtoiskouluttajina kouluttaen terveyden edistämisestä kiinnostuneita. Kaikki terveyden edistämisen kouluttajat suorittavat koulutuksen alussa terveyden edistämisen verkkoperehdytyksen. 

  • Päihdetyöhön erikoistuttaessa koulutetaan  SPR:n päihdetyön koulutuksia (Varhaisen Puuttumisen koulutus, moduulit ja päihdeneuvojakurssi) ja tuetaan jatkossa osastoa / piiriä päihdetyön toteuttamisessa
  • Terveysneuvontaan erikoistuttaessa koulutetaan  esim. Terveyspistetoimijoita tai kotitapaturmien ehkäisyyn perehtyneitä "Turvakoutseja".

Valmiuskouluttajat (Etsintä, Ensihuolto ja Viesti) toimivat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kouluttajina. Valmiuskouluttajat kouluttavat vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssia, ja erikoistuvat yhden toimialan (etsinnän, ensihuollon tai viestin) peruskurssien kouluttamiseen. Lisäkoulutuksen käytyään kouluttajat voivat pitää erilaisia jatko- ja täydennyskoulutusmoduuleita sekä kokeneimmat valmiuskouluttajat eritasoisia johtamiskoulutuksia. Vapepa on sitoutunut tukemaan viranomaisia tarjoamalla osaavia, koulutettuja vapaaehtoisia erilaisiin hälytystehtäviin. Kouluttajat ovat avainasemassa tukemassa vapaaehtoisten osaamisen kehittämistä, luomassa yhteisiä toimintatapoja ja usein uuden vapaaehtoisen ensimmäisiä kontajeja Vapepan toimintaan.

Viestinnän kouluttajat tukevat osastoja sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. He järjestävät "Osastoviestinnän perusteet" sekä "Somen käyttö osastossa" -koulutuksia osastoviestinnän parissa toimiville ja muille kiinnostuneille. 

Ystävätoiminnan kouluttajat kouluttavat ystävätoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Kouluttajat voivat kouluttaa ystävätoiminnan peruskursseilla, jatkokursseilla ja muissa ystätoiminnan täydennyskoulutuksissa. 

Kaikilla em. toimialoilla/koulutuslinjoilla on omat valtakunnalliset koulutusmallit vapaaehtoisten perus- ja jatkokoulutukseen. Tämän lisäksi koulutusta räätälöidään tarpeen ja resurssien mukaan niin järjestön vapaaehtoisille kuin suurelle yleisöllekin. Kouluttajia kannustetaan toimimaan työpareina sekä yhteistyössä eri ohjelmalinjojen kesken. Lisää tietoa kouluttajien tehtävistä ja ennakkovaatimuksista liitteissä. Kouluttajan lähitukena on koulutus- ja/tai ohjelmavastaava piiritoimistossa.

Kuinka kouluttajaksi hakeudutaan?

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta. Piiritoimiston koulutus- tai ohjelmavastaavan kanssa sovitaan koulutuspolusta ja sovitaan samalla tarkemmin tulevista tehtävistä. Lista piirien yhteyshenkilöistä (koulutusvastaavat) alla liitteenä. Kouluttajakoulutus koostuu etä- ja lähijaksoista sekä opetusnäytteestä (=ohjattu opetusharjoitus). Kouluttajakoulutuksen osiot toteutuvat vuosittain samoina ajankohtina.

Kouluttajapätevyys ja sen voimassaolo

Kouluttajapätevyys saavutetaan suorittamalla kaikki kouluttajakoulutuksen osiot sekä opetusnäyte, jonka kesto on noin 2 oppituntia (à 45 min). Opetusnäyte suoritetaan mahdollisimman pian kouluttajakoulutuksen viimeisen osion jälkeen oman koulutuslinjan peruskurssilla. Koulutuksen jälkeen kouluttajaoikeus on voimassa kolme vuotta opetusnäytteen suorittamisesta tai täydennyskoulutuksesta. Kouluttajien valtakunnallinen täydennyskoulutus järjestetään vuosittain tammikuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna.

Todistus ja kouluttajakortti

Kouluttajapätevyyden myöntää piirin asianomaisen koulutuslinjan järjestö- tai ohjelmatyöntekijä, joka myös allekirjoittaa todistuksen yksin tai yhdessä piirin koulutusvastaavan tai toiminnanjohtajan kanssa. Kouluttaja saa halutessaan myös kuvallisen kouluttajakortin. Kouluttajakoulutuksen opintokokonaisuus on opintopisteytetty (4 opintopistettä) ja koulutuksen sisältökuvaus on kirjattu erilliseen todistuslitteeseen. Kuvaus kouluttajakoulutuksen opintopolusta on liitteenä.