Työnohjauksella ja coachingilla mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen

Terhi Luhtanen
Kuvaaja: Terhi Luhtanen
"Työnohjaaja, prosessikonsultti Susanna Sundberg-Viljanen toteutti coachingin, jota tarjottiin koronatilanteessa valituille vapaaehtoisille alueyhdyshenkilöille."

SPR Varsinais-Suomen piiriin koronatilanteessa valituille vapaaehtoisille alueyhdyshenkilöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua lyhyeen coaching-prosessiin. Coachingin toteutti Pro bono -työnä Työyhteisöpalvelut. Tavoitteena oli coachingin avulla tarkastella ja vahvistaa toimimista uudessa alueyhdyshenkilön vastuuroolissa. Prosessi synnytti osallistujissa oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia!

Työnohjaus ja coaching valmennusmuotoina

Työnohjausta ja coachingia käytetään työyhteisöissä, ryhmissä ja yksilöillä työhyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen. Valmennusmuotoina ne ovat tavoitteellista työskentelyä, jossa keskustellaan työhön liittyvistä asioista, arvioidaan ja kehitetään omaa toimintaa sekä jäsennetään eri näkökulmia työelämään liittyen. Fyysisen läsnäolon lisäksi kumpaakin valmennusmuotoa voi toteuttaa verkon välityksellä, mutta silloinkin tärkeää on mahdollisuus reaaliaikaiseen videokuvaan.

Työnohjaus on usein kestoltaan pidempi prosessi, jossa voidaan käsitellä laajemmin omaa työelämää ja työssä suoriutumista. Coaching-prosessissa tavoitteet voivat olla rajatumpia, jolloin myös työskentelyn kesto on tiiviimpi. Yhteistä menetelmille on yhteys työhön ja ohjattavien kehityksen tapahtuminen itse oivaltamalla. Työnohjaaja tai coach ei anna niinkään valmiita vastauksia, vaan auttaa ohjattavaa itse löytämään parhaat tavat toimia. Päämenetelmä sekä työnohjauksessa että coachingissa on dialoginen keskustelu ja vuorovaikutus. Tämän apuna voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä ja draamaa.

Työnohjaus ja coaching vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoimintaan tulevien taustat ovat erilaiset, eikä vapaaehtoisilla välttämättä ole ammattikoulutuksen ja työkokemuksen tuomaa osaamista tai suojaavaa ammatti-identiteettiä kyseiseen vapaaehtoistehtävään. Vapaaehtoisilla ei aina ole mahdollisuutta peilata omia toimintatapojaan tai saada palautetta ja arvostusta tehtävistään. Työnohjaus tai coaching on yksi tapa tarjota vapaaehtoisille tukea ja apua sekä vertaisryhmä.

Vapaaehtoistehtävien luonteesta riippuen pääpaino työnohjauksessa tai coachingissa voi olla tunnekuorman purkamisessa, merkityksen ja arvostuksen löytämisessä tai oman roolin jäsentämisessä suhteessa vapaaehtoisorganisaation perustehtävään. Vapaaehtoistehtäviin liittyvässä ryhmätyönohjauksessa vapaaehtoinen saa itselleen vertaisryhmän, jonka kanssa voi jakaa kokemustietoa ja oppia, saavuttaa yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kehittää vapaaehtoistoiminnan mukaista identiteettiä. Vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöroolissa olevat saavat tukea työnohjauksesta muiden vapaaehtoisten toiminnan ohjaamiseen ja heistä huolehtimiseen.

Kuuntelu, mielenkiinnon osoittaminen ja läsnäolo ovat itsessään jo tärkeää arvostuksen osoittamista vapaaehtoiselle. Työnohjauksen tai coachingin tapahtuminen säännöllisesti lisää vapaehtoisen tunnetta siitä, että vapaaehtoistoiminta ei ole ainoastaan hänen harteillaan ja hän tietää, milloin pääsee purkamaan kokemuksiaan.

Coachingilla vahvistusta alueyhdyshenkilön rooliin

SPR Varsinais-Suomen piirin alueyhdyshenkilöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua lyhyeen coaching-prosessiin. Coachingin toteutti Pro bono -työnä Työyhteisöpalvelut.

Tavoitteena oli coachingin avulla tarkastella ja vahvistaa toimimista uudessa vapaaehtoistehtävässä, alueyhdyshenkilön vastuuroolissa. Coaching-tapaamiset järjestettiin Teams-etäyhteydellä. Coachingryhmiä oli kaksi ja kummassakin ryhmässä oli 4 osallistujaa osittain eri alueilta. Kummallakin ryhmällä oli touko- ja kesäkuun aikana neljä Teams-tapaamista.

Ryhmät miettivät aluksi coachingprosessin tavoitteita. Molemmissa ryhmissä päätavoitteeksi nousi valmiustoimintaan ilmoittautuneiden uusien vapaaehtoisten sitouttaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan. Varsinais-Suomen alueet ovat valmiustoiminnaltaan ja kuntien sekä viranomaisten avunpyynnöiltään erilaisia. Yhteistä oli kuitenkin monelle alueelle se, että avuntarvetta oli odotettua vähemmän ja kaikille uusille vapaaehtoisille ei ollut auttamistoiminnassa tehtäviä. Tapaamisissa pohdittiin tätä odotusajan hallintaa sekä ideoitiin uusien vapaaehtoisten sitouttamista Punaisen Ristin toimintaan.

Tärkeäksi coaching-tapaamisissa koettiin tiedon ja ideoiden vaihto eri alueiden välillä. Osallistuja kuvasikin tätä palautteessaan seuraavasti:

”Opin paljon SPR:n kulttuurista ja toimintatavoista. Koska itse olen ollut mukana vasta joitakin vuosia oli kehittävää kuulla, miten pidempään ja isommissa rooleissa mukana olleet konkarit suhtautuivat asioihin. Lisäksi oli antoisaa kuulla muita kuin omaan osastoon liittyviä asioita.”

Tärkeää oli myös saada puhua omista tunteista turvallisessa ryhmässä ja kokea vertaistukea. Laajemman perspektiivin saaminen alueyhdyshenkilön rooliin sekä yhteistyön merkityksen kokeminen antoivat coaching-prosessiin osallistuneille iloa ja varmuutta omaan tekemiseen.

”Oivalsin kokonaiskuvan merkityksen. Oli tärkeää pitää katse tulevaisuudessa ja vapaaehtoisten motivoinnissa, vaikka ”kriisi” oli akuutti coachingin alkaessa. Tällainen kokonaiskuvan tarkastelu oli minulle ehkä projektin suurin anti.”

Akuuttia koronatilannetta ja sen keston epävarmuutta auttoi hallitsemaan ajatusten ja suunnittelun keskittäminen tulevaan ja tämän tulevaisuudenuskon viestiminen myös muille vapaaehtoisille. Coaching toi osallistujille oppimisen ja oivalluksen kokemuksia. Yhteinen asioiden jakaminen ja toiminnan kehittäminen luovat virtaa vapaaehtoistoimintaan kuten coachingiin osallistunut summaa:

”Jännästi se yllättää joka kerta, miten paljon vertaisilta voikaan saada nostetta! On hyvä muistuttaa itseään, että laaja verkostoituminen tuo positiivista virtaa. Ennakkoluuloton ajatustenvaihto ja osaamisen / kokemusten jakaminen on plussaa.”

Teksti: Susanna Sundberg-Viljanen Työnohjaaja (STOry), coach, prosessikonsultti https://tyoyhteisopalveluturku.fi

Juttu on julkaistu aiemmin SPR Varsinais-Suomen piirin Tässä ja Nyt -järjestötiedotteessa 3/2020.