Vapaaehtoistoiminnan suositukset koronaepidemian aikana

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohje koronaepidemian aikana – valtakunnallinen suositus osastoille ja piireille

Päivitetty 12.8.2021

Juuri nyt apumme on erityisen tärkeää ihmisille, joita koronatilanteen seuraukset koskettavat eniten. On tärkeää, että Punaisen Ristin auttamistyö pysyy käynnissä, apua tarvitsevat saavat apua ja auttamisvalmiutemme säilyy hyvänä. Kaikessa toiminnassa on samalla huolehdittava sekä auttajien että autettavien turvallisuudesta.

Osastot ja piirit voivat jatkaa kasvokkaista vapaaehtoistoimintaa erityisesti silloin, kun sen avulla voidaan lievittää koronatilanteen vaikutuksia, auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää Punaisen Ristin paikallinen toiminta turvallisesti käynnissä. Tauolla ollutta vapaaehtoistoimintaa voidaan harkitusti jatkaa paikallisen tautitilanteen ja viranomaisohjeiden niin salliessa.

Samaan aikaan on tärkeää huolehtia toiminnan turvallisuudesta sekä autettaville että auttajille itselleen. Riski taudin etenemiselle on edelleen suuri. Tartuntojen määrä vaihtelee viikoittain myös saman maakunnan sisällä. Muuttuvassa tilanteessa osastojen ja piirien on tärkeää seurata paikallista tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.

Huolehdimme vapaaehtoistoiminnan turvallisuudesta noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia sekä Punaisen Ristin omia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Jokaisella vapaaehtoisella on oltava mahdollisuus arvioida oma tilanteensa ja mahdollisuutensa osallistua lähitoimintaan. On suositeltavaa tarjota etätoimintaa ja -osallistumista vaihtoehtona lähitoiminnalle aina, kun mahdollista.

Punaisen Ristin keskustoimisto seuraa koronatilannetta tarkasti ja päivittää valtakunnallisia vapaaehtoistoiminnan suosituksia tarpeen mukaan. Piirit antavat tarvittaessa neuvoja alueellisten viranomaisohjeiden soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa. 

Punainen Risti suosittelee vapaaehtoistoiminnan jatkamista seuraavasti: 

1. Osastot ja piirit jatkavat työtään koronatilanteen vaikutusten lievittämiseksi ja äkillisten onnettomuuksien ja häiriötilanteiden uhrien auttamiseksi. On tärkeää, että osastot ovat valmiina auttamaan paikallisten tarpeiden mukaisesti silloinkin, kun viranomaiset eivät aktiivisesti pyydä tukea. 

2. Punaisen Ristin kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia voidaan toteuttaa, kunhan viranomaisten koronaohjeita noudatetaan.

Osastojen on tärkeää seurata tarkasti paikallista tautitilannetta ja viranomaisten ohjeita sekä sopeuttaa toimintansa niihin.

3. Huomioimme kaikessa toiminnassa viranomaisten alueelliset suositukset sekä Punaisen Ristin omat päivittyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet

Toimintamuotokohtaiset suositukset 

Ensiapuryhmien harjoitukset ja ensiapukoulutukset

Ensiapuryhmien harjoituksia ja ensiapukoulutuksia (mukaan lukien In Action -koulutukset) voidaan järjestää kasvokkain viranomaisten ja Punaisen Ristin suosituksia noudattaen erityisesti, jos koulutusten ja harjoitusten tavoitteena on pitää yllä ja vahvistaa Punaisen Ristin auttamisvalmiutta.Koulutukset suositellaan pidettäviksi etäyhteyksillä, jos oman alueen tautitilanne sitä edellyttää.

Ohjeet ensiapupäivystyksiä ja -koulutuksia varten löytyvät Punaisen Ristin verkkosivuilta: Suomen Punaisen Ristin elvytys- ja ensiapusuositukset koronaepidemian aikana

Ensiavun lähiharjoitusten ja -koulutusten järjestelyissä tulee ottaa huomioon erityisesti nämä asiat:

 • Teoriaosuudet pyritään toteuttamaan verkossa.
 • Ensiapuryhmien harjoituksia suositellaan pidettäviksi ulkotiloissa aina, kun mahdollista. Kaikessa toiminnassa on huomioitava turvallisuus- ja hygieniaohjeet.
 • Kaikkien lähiharjoituksiin osallistuvien tulee olla terveitä ja oireettomia.
 • ilmoittautuminen lähiharjoituksiin suositellaan tehtäväksi Hupsiksen kautta mahdollisten altistusten selvittämiseksi.
 • Jokaisella kurssilaisella tulee olla omat harjoitusvälineet koko ensiapuryhmän harjoituksen tai ensiapukoulutuksen ajan.
 • Jos ensiapuryhmä on iso ja ensiapuharjoituksissa ei voida varmistaa turvaetäisyyksiä, lähiharjoituksiin suositellaan otettavan vain osa ryhmästä kerrallaan.
 • Hyvästä käsihygieniasta huolehditaan lähikontaktissa toteutettavan ensiapuryhmän harjoituksen tai ensiapukoulutuksen ajan.
 • Harjoitusvälineet, joita käyttää useampi henkilö, tulee puhdistaa hyvin jokaisen harjoituksen jälkeen (esimerkiksi elvytysnukke). Myös tilat on puhdistettava.
 • Turvavälien toteutumisesta on huolehdittava.
 • Harjoitukset, kuten sidokset, tehdään itselle.
 • Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan lähikontaktissa tapahtuvassa ensiapuharjoittelussa.
 • In Action -kursseilla ja muilla kursseilla, joihin osallistuu lapsia, otetaan huomioon THL:n suositus maskien käytön ikärajoista.

Ensiapupäivystykset

Ensiapupäivystyksiä voidaan toteuttaa, jos viranomaiset sallivat yleisötapahtumien järjestämisen. Punaisen Ristin verkkosivuilta löytyy ohjeita muun muassa ensiavun antamiseen, flunssaoireisen henkilön kohtaamiseen ja suojavarusteiden käyttöön ensiapupäivystyksissä. 

Ohjeet ensiapupäivystyksiä ja -koulutuksia varten löytyvät Punaisen Ristin verkkosivuilta: Suomen Punaisen Ristin elvytys- ja ensiapusuositukset koronaepidemian aikana 

Hälytysryhmätoiminta 

Hälytysryhmät osallistuvat hälytystehtäviin huomioiden vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjeet sekä hälytysryhmien varotoimenpiteet Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävillä

Kasvokkainen ystävätoiminta 

Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana. Kasvokkainen ystävätoiminta on auttamistoimintaa yksinäisyyden vähentämiseksi. Kasvokkaista ystävätoimintaa voidaan toteuttaa, jos alueelliset viranomaisohjeet sen sallivat.

Jokaisen ystäväparin on tärkeää harkita erikseen, voidaanko kasvokkain tavata turvallisesti. Seuraa alueellisia ohjeita. Hygienia- ja turvallisuusohjeita on noudatettava tarkkaan. Harkinnassa on hyvä huomioida ystävän ja ystäväasiakkaan kokonaistilanne sekä yksilölliset riskitekijät.

Ystävätoiminnan ryhmät voivat käynnistää kasvokkaiset tapaamiset, jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Punainen Risti suosittelee tapaamisten järjestämistä ulkona mahdollisuuksien mukaan.  Vierailut ja toiminta laitoksissa, kuten palvelukodeissa tai vastaanottokeskuksissa, ovat mahdollisia vasta, kun laitokset erikseen sallivat vierailut. 

Kirpputorit

Kirpputorit voivat jatkaa toimintaansa. Kirpputorin toiminnassa tulee kuitenkin huomioida turvallisuus- ja hygieniaohjeiden noudattaminen. 

Kohtaamispaikat 

Kohtaamispaikat voivat jatkaa toimintaansa, jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Huomioi piirin oheistus, joka voi olla valtakunnallista ohjeistusta tiukempi. Toiminnassa tulee  huomioida myös Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjeet. 

Lasten ja nuorten toiminta 

Osastot ja piirit voivat järjestää lasten ja nuorten kasvokkaista toimintaa (Läksyhelppi mukaan lukien), jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Toiminnassa on varmistettava mahdollisuus noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Kouluyhteistyössä tulee seurata paikallista tilannetta, sillä useimmat koulut eivät tänä syksynä ota vastaan vierailijoita. 

Päihdetyö ja seksuaaliterveystyö 

Katupartiointi ja muu jalkautuva työ voidaan käynnistää tarpeen vaatiessa noudattaen turvallisuus- ja hygieniaohjetta. On tärkeää varautua mahdollisiin kasvokkaisiin kohtaamisiin ohjeen mukaisesti. 

Ruoka-apu 

Ruoka-avussa noudatetaan ohjetta ruoka-avun järjestämisestä koronavirustilanteessa.  

Saattajapalvelu 

Saattajapalvelu voidaan toteuttaa huomioiden turvallisuus- ja hygieniaohje. 

Terveyspisteet 

Useat Terveyspisteiden vapaaehtoiset ja asiakaskunta kuuluvat riskiryhmiin ja siksi suositellaan, että Terveyspisteiden vapaaehtoiset antavat terveysneuvontaa ja keskustelutukea muille, riskiryhmiin kuuluville etänä – esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla tai verkossa. Terveyspisteet voivat kuitenkin olla auki turvallisuus- ja hygieniaohjeet huomioiden jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Terveyspisteillä on käytettävä maskia.

Vapaaehtoisten toimintaryhmät ja lähikoulutukset 

Punaisen Ristin kasvokkainen ryhmätoiminta ja lähikoulutukset voidaan toteuttaa, kun toiminnassa noudatetaan Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjetta ja kun paikallinen tautitilanne ei sitä estä.

Kasvokkaiseen tilaisuuteen osallistuvien vapaaehtoisten ja koulutuksiin osallistuvien henkilöiden yhteystiedot tulee kerätä talteen, jotta tartunnalle altistuneet voidaan tarvittaessa jäljittää. Autettavien ja asiakkaiden tietoja ei kerätä. Osallistujille tulee kertoa, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Osasto säilyttää yhteystietoja mahdollisen tartuntatapauksen varalta muutaman viikon ajan, minkä jälkeen ne tulee hävittää. Tarkemman kuvauksen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta täältä.

Verenluovutus veripalvelutoimistoilla tai luovutustilaisuuksissa 

Verenluovutuksessa noudatetaan edelleen pandemia-ajan toimintamalleja verenluovuttajien ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi: 

 • Terveyskysely, ajanvaraus ja lisätiedot muuttuneista luovutusrajoituksista löytyvät sivuilta www.veripalvelu.fi 
 • Ajankohtaisimmat tiedot Veripalvelun toiminnasta koronaepidemian aikaan löytyvät Veripalvelun sivuilta