Vapaaehtoistoiminnan rajoitukset Punaisessa Ristissä 1.6. alkaen

Marjaana Malkamäki
Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

Vapaaehtoistoiminnan rajoitukset Suomen Punaisessa Ristissä 1.6.2020 alkaen: valtakunnallinen suositus osastoille ja piireille

Päivitetty 10.7.

Valtioneuvoston uudet linjaukset vaikuttavat myös Punaisen Ristin toimintaan. Punaisen Ristin koronaepidemiaan liittyvää auttamistyötä laajennetaan. Rajoituksia kuitenkin jatketaan tietyiltä osin, ja esimerkiksi kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia suositellaan jatkettaviksi vasta syksyllä.

Koronavirus ei ole hävinnyt Suomesta, vaikka koronaepidemian vuoksi tehdyt rajoitukset ovat hidastaneet viruksen leviämistä. Riski taudin etenemiselle on kuitenkin edelleen suuri, vaikka rajoitteita puretaan asteittain. Tilanteen kehitystä seurataan tarkasti. Rajoitteiden ottaminen uudelleen käyttöön on mahdollista, jos tautitilanne niin edellyttää.

Vaikka toiminnan avaaminen on valtioneuvoston ohjeiden mukaan joiltain osin mahdollista, Punainen Risti suosittelee toiminnan rajoitusten jatkamista osittain seuraavasti:

 1. Koronaepidemian aikaista auttamista jatketaan ja laajennetaan tarpeiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan päivittyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Suosittelemme vapaaehtoistoiminnan järjestämistä ulkona mahdollisuuksien mukaan.
   
 2. Punaisen Ristin kasvokkainen ryhmätoiminta ja lähikoulutukset aloitetaan vasta kesän jälkeen syyskaudella 2020, jos epidemiatilanne sen sallii.
   
 3. Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Kaikkien ikäryhmien on edelleen suositeltavaa ottaa huomioon yleiset ohjeet tartuntariskin vähentämiseksi. Sekä auttajien että autettavien turvallisuus on kaikessa toiminnassa ehdottoman tärkeää.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät. Yli 70-vuotiaat ovat edelleen riskiryhmässä. Muita yksiköllisiä riskitekijöitä voi kartoittaa oman lääkärin kanssa. Yli 70-vuotiaat vapaaehtoiset ovat Punaiselle Ristille hyvin tärkeitä ja siksi osastoissa kannattaakin pohtia avoimin mielin, miten tehtäviä on mahdollista toteuttaa turvallisimmin. 

Ensiapupäivystykset, -koulutukset ja -ryhmätoiminta

Ensiapuryhmäiltoja suositellaan pidettäviksi etänä niin, että ryhmien kasvokkaiset tapaamiset aloitetaan vasta syksyllä. Ensiapuryhmien toivotaan jakavan etäryhmäiltojen osallistumislinkkiä myös muille ensiapuryhmille.

Ohjeet ensiapupäivystyksiä ja -koulutuksia varten löytyvät julkaisusta ”Suomen Punaisen Ristin elvytys- ja ensiapusuositukset koronaepidemian aikana”.

Hälytysryhmätoiminta

Hälytysryhmät osallistuvat hälytystehtäviin huomioiden vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjeet sekä hälytysryhmien varotoimenpiteet Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävillä.

Osastojen kokoukset

Osaston kokoukset on mahdollista toteuttaa 1.6. kesäkuuta alkaen virallisten kokoontumisohjeiden mukaisesti (alle 50 osallistujaa). Suositeltavaa on, että riskiryhmille ja muille etäosallistumista suosiville tarjotaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Kokouksen tulee kokouksen alussa tehdä päätös etäosallistumisen sallimisesta. Kokouksella tulee kuitenkin olla myös fyysinen paikka, jonne halukkaat pääsevät paikan päälle. Tässä tilanteessa kahvitarjoilua tulee välttää.

Aiemman ohjeen mukaisesti osaston kevätkokous suositellaan edelleen pidettäväksi kesäkuun loppuun mennessä, tarvittaessa kokonaan tai osittain etäyhteyksin.  Kirjanpitolain väliaikaisen muuttamisen johdosta myös osaston tilinpäätös tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä.

Tarvittaessa kevätkokous voidaan siirtää alkusyksyyn. Tilinpäätöksen vahvistamiseksi myös Punaisessa Ristissä on kuitenkin syytä noudattaa yhdistyslaista tehtyä väliaikaista poikkeusta, ja pitää kevätkokous viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Jos osasto on päättänyt kevät- ja syyskokouksen pitämisestä yhdessä, kyseinen kokous tulisi järjestää näissä aikarajoissa. Kevät- ja syyskokoukset tulee pitää erillisinä peräkkäisinä kokouksina, vaikka ne järjestettäisiin samana päivänä.

Kasvokkainen ystävätoiminta

Lähikontakteissa on hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät. Yli 70-vuoden ikä on edelleen merkittävin yksittäinen riskitekijä. Suosittelemme vapaaehtoistoiminnan järjestämistä ulkona mahdollisuuksien mukaan.

Vierailut ja toiminta laitoksissa, kuten palvelukodeissa tai vastaanottokeskuksissa, ovat mahdollisia vasta, kun laitokset sen erikseen sallivat.

Kirpputorit

Kirpputorit voidaan avata asiakkaille. Kirpputorin toiminnassa tulee kuitenkin huomioida, että tiloissa voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä, hygieniasta huolehditaan ja asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa. Tilassa tulee olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintäänkin käsidesiä käytettävissä.

Kohtaamispaikat

Kohtaamispaikat voidaan avata, jos niiden avaaminen auttaa lieventämään koronaepidemian vaikutuksia esimerkiksi vähentämällä haavoittuvien ihmisryhmien yksinäisyyttä.

Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida, että kokoontumistiloissa voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä, hygieniasta huolehditaan ja asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa. Tilassa tulee olla mahdollisuus käsien pesuun tai vähintäänkin käsidesiä käytettävissä. Kokoontumista suositellaan ensisijaisesti ulkotiloissa.

Lasten ja nuorten toiminta

Uusien kokoontumissäännösten rajoissa osastot ja piirit voivat toteuttaa esimerkiksi lasten ja nuorten päiväleirejä, jos toimintaympäristö on riittävän väljä ja hygieniasäädöksiä noudatetaan.

Normaaliin kasvokkaiseen ryhmätoimintaan suositellaan palattavan vasta syksyllä. On kuitenkin toivottavaa jatkaa ja käynnistää jo aiemmin sellaista toimintaa, joka lievittää koronaepidemian aiheuttamia sosiaalisia ja muita ongelmia. Kokoontumista suositellaan ensisijaisesti ulkotiloissa.

Nälkäpäivä

Nälkäpäivä tullaan toteuttamaan alkuperäisessä aikataulussa eli 24.-26.9.2020. Vasta lähempänä keräystä voidaan arvioida, onko lipaskeräämistä rajoitettava riskiryhmään kuuluvilta tai ehkä peruttava lipaskerääminen kadulla kokonaan.

Vapaaehtoisia kannustetaankin aloittamaan Nälkäpäivän suunnittelu hyvissä ajoin ja varautumaan myös siihen, että kerääminen tullaan toteuttamaan ilman kasvokkaista kontaktia – esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nettilippaiden, Facebook-keräyksen ja MobilePayn sekä lahjoituspyyntökirjeiden avulla.

Nälkäpäivä-koulutukset järjestetään etänä toukokuusta lähtien. Ohjeistuksia tarkennetaan syksyn lähestyessä sähköpostitse.

Pluspisteet

Pluspisteiden avaaminen voi olla tarpeen koronaepidemian aikana. Silloin tulee kuitenkin huomioida, että hygienia- ja turvaohjeita noudatetaan, kokoontumistiloissa voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä ja asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa.

Päihdetyö ja  seksuaaliterveystyö

Katupartiointi ja muu jalkautuva työ voidaan käynnistää tarpeen vaatiessa noudattaen hygienia- ja turvallisuusohjeita. On tärkeää huomioida erityisesti turvavälit ja varautua ohjeiden mukaisesti mahdollisiin kasvokkaisiin kohtaamisiin.

Ruoka-apu

Ruoka-avussa noudatetaan toistaiseksi aiemmin annettua ohjetta ruoka-avun järjestämisestä koronavirustilanteessa.

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu voidaan toteuttaa huomioiden hygieniaohjeet ja turvavälit.

Terveyspisteet

Useat Terveyspisteiden vapaaehtoiset ja asiakaskunta kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmiin ja siksi suositellaan, että yli 70-vuotiaat Terveyspisteiden vapaaehtoiset antavat terveysneuvontaa ja keskustelutukea muille riskiryhmiin kuuluville etänä – esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla tai verkossa.

Terveyspisteen avaaminen muille kuin ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville saattaa olla tarpeellista. Tällöin toiminnassa tulee varmistaa, että kokoontumistilat ovat riittävän väljät, hygieniasta huolehditaan, asiakkaiden etäisyydet säilyvät ja asiakasmääriä rajoitetaan tarvittaessa.

Vapaaehtoisten lähikoulutukset

Lähikoulutukset suositellaan aloitettaviksi vasta syksyllä.

Vapaaehtoisten toimintaryhmät

Kasvokkaiset ryhmätapaamiset suositellaan aloitettaviksi vasta syksyllä.

Verenluovutus veripalvelutoimistoilla tai luovutustilaisuuksissa

Verenluovutuksessa noudatetaan edelleen poikkeusolojen toimintamalleja verenluovuttajien ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Kuten yleensäkin, verenluovuttajien tulee olla terveitä. Nyt verenluovuttajilta varmistetaan heti heidän saapuessaan luovutustiloihin, ettei heillä ole flunssaoireita. Myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen pandemia-aikana.
 • Verenluovutuksessa noudatetaan tehostettuja hygieniatoimia. Luovuttajat ohjataan pesemään kädet tai käyttämään käsidesiä. Pintojen puhdistusta on lisätty.
 • Jotta turvavälejä voidaan noudattaa, on luovutustiloissa yhtä aikaa olevien määrää rajoitettu. Tämän vuoksi luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat. Lapset tai saattajat eivät saa tulla mukaan pandemian aikana.
 • Vapaaehtoiset ovat jälleen tervetulleita avustamaan luovutustilaisuuksiin.
 • Verenluovutuksessa palvellaan ensisijaisesti ajanvarauksella. Verenluovuttajia ohjataan täyttämään sähköinen terveyskysely jo ennalta samana tai aikaisintaan edellisenä päivänä.
 • Terveyskysely, ajanvaraus ja lisätiedot muuttuneista luovutusrajoituksista löytyvät sivuilta veripalvelu.fi.
 • Ajankohtaisimmat tiedot Veripalvelun toiminnasta koronaepidemian aikaan löytyvät veripalvelun sivuilta https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/sinua-tarvitaan/koronaepidemia-ja-verenluovutus.