Vapaaehtoistoiminnan suositukset koronaepidemian aikana

Marjaana Malkamäki
Kuvaaja: Marjaana Malkamäki

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohje koronaepidemian aikana
– valtakunnallinen suositus osastoille ja piireille

Päivitetty 21.9.2020

Juuri nyt apumme on erityisen tärkeää ihmisille, joita koronatilanteen seuraukset koskettavat eniten. On tärkeää, että Punaisen Ristin auttamistyö pysyy käynnissä ja että apua tarvitsevat saavat apua. Kaikessa toiminnassa on samalla huolehdittava sekä auttajien että autettavien turvallisuudesta.

Osastot ja piirit voivat käynnistää kasvokkaisen vapaaehtoistoiminnan erityisesti silloin, kun sen avulla voidaan lievittää koronatilanteen vaikutuksia, auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää Punaisen Ristin paikallinen toiminta turvallisesti käynnissä.

Samaan aikaan on tärkeää huolehtia toiminnan turvallisuudesta sekä autettaville että auttajille itselleen. Koronavirus ei ole hävinnyt Suomesta ja riski taudin etenemiselle on suuri. Tartuntojen määrä vaihtelee viikoittain myös saman maakunnan sisällä. Muuttuvassa tilanteessa osastojen ja piirien on tärkeää seurata paikallista tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.

Huolehdimme vapaaehtoistoiminnan turvallisuudesta noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia sekä Punaisen Ristin omia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Jokaisella vapaaehtoisella on oltava mahdollisuus arvioida oma tilanteensa ja mahdollisuutensa osallistua lähitoimintaan. On suositeltavaa tarjota etätoimintaa ja -osallistumista vaihtoehtona lähitoiminnalle aina, kun mahdollista.

Punaisen Ristin keskustoimisto seuraa koronatilannetta tarkasti ja päivittää valtakunnallisia vapaaehtoistoiminnan suosituksia tarpeen mukaan. Piirit antavat tarvittaessa neuvoja alueellisten viranomaisohjeiden soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa. 

 

Punainen Risti suosittelee vapaaehtoistoiminnan jatkamista seuraavasti: 

1. Osastot ja piirit jatkavat työtään koronatilanteen vaikutusten lievittämiseksi ja äkillisten onnettomuuksien ja häiriötilanteiden uhrien auttamiseksi.

Osastojen on hyvä varautua esimerkiksi asiointiavun uudelleen käynnistämiseen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. On tärkeää, että osastot ovat valmiina auttamaan paikallisten tarpeiden mukaisesti silloinkin, kun viranomaiset eivät aktiivisesti pyydä tukea. 

2. Punaisen Ristin kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia voidaan toteuttaa, kunhan viranomaisten koronaohjeita noudatetaan.

Osastojen on tärkeää seurata tarkasti paikallista tautitilannetta ja viranomaisten ohjeita sekä sopeuttaa toimintansa niihin.

3. Huomioimme kaikessa toiminnassa viranomaisten alueelliset suositukset sekä Punaisen Ristin omat päivittyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet.  

4. Riskiryhmiin kuuluvien vapaaehtoisten ja autettavien kasvokkaisissa kohtaamisissa on edelleen syytä noudattaa pidättyvää linjaa ja käyttää yksilöllistä harkintaa.

Jokaisella vapaaehtoisella on oltava mahdollisuus arvioida mahdollisuutensa osallistua lähiauttamiseen ja lähitoimintaan. Harkinnassa on tarpeen huomioida esimerkiksi auttajan ja autettavan kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät. 

Riskiryhmiin kuuluvien vapaaehtoisten mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan etänä tulee tukea, vaikka osasto aloittaisikin kasvokkaisen toiminnan.

 

Toimintamuotokohtaiset suositukset 

Ensiapuryhmien harjoitukset ja ensiapukoulutukset

Ensiapuryhmien harjoituksia ja ensiapukoulutuksia (mukaan lukien In Action -koulutukset) voidaan järjestää kasvokkain viranomaisten ja Punaisen Ristin suosituksia noudattaen erityisesti, jos koulutusten ja harjoitusten tavoitteena on pitää yllä ja vahvistaa Punaisen Ristin auttamisvalmiutta.Koulutukset suositellaan pidettäviksi etäyhteyksillä, jos oman alueen tautitilanne sitä edellyttää.

Ohjeet ensiapupäivystyksiä ja -koulutuksia varten löytyvät Punaisen Ristin verkkosivuilta: Suomen Punaisen Ristin elvytys- ja ensiapusuositukset koronaepidemian aikana

Ensiavun lähiharjoitusten ja -koulutusten järjestelyissä tulee ottaa huomioon erityisesti nämä asiat:

 • Teoriaosuudet pyritään toteuttamaan verkossa.
 • Kaikkien lähiharjoituksiin osallistuvien tulee olla terveitä ja oireettomia.
 • ilmoittautuminen lähiharjoituksiin suositellaan tehtäväksi Hupsiksen kautta mahdollisten altistusten selvittämiseksi.
 • Jokaisella kurssilaisella tulee olla omat harjoitusvälineet koko ensiapuryhmän harjoituksen tai ensiapukoulutuksen ajan.
 • Jos ensiapuryhmä on iso ja ensiapuharjoituksissa ei voida varmistaa turvaetäisyyksiä, lähiharjoituksiin suositellaan otettavan vain osa ryhmästä kerrallaan.
 • Hyvästä käsihygieniasta huolehditaan lähikontaktissa toteutettavan ensiapuryhmän harjoituksen tai ensiapukoulutuksen ajan.
 • Harjoitusvälineet, joita käyttää useampi henkilö, tulee puhdistaa hyvin jokaisen harjoituksen jälkeen (esimerkiksi elvytysnukke). Myös tilat on puhdistettava.
 • Turvavälien toteutumisesta on huolehdittava.
 • Harjoitukset, kuten sidokset, tehdään itselle.
 • Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan lähikontaktissa tapahtuvassa ensiapuharjoittelussa.
 • In Action -kursseilla ja muilla kursseilla, joihin osallistuu lapsia, otetaan huomioon THL:n suositus maskien käytön ikärajoista.

Ensiapuryhmien harjoituksia suositellaan pidettäviksi ulkotiloissa aina, kun mahdollista. Kaikessa toiminnassa on huomioitava turvallisuus- ja hygieniaohjeet.

Ensiapupäivystykset

Ensiapupäivystyksiä voidaan toteuttaa, jos viranomaiset sallivat yleisötapahtumien järjestämisen. Punaisen Ristin verkkosivuilta löytyy ohjeita muun muassa ensiavun antamiseen, flunssaoireisen henkilön kohtaamiseen ja suojavarusteiden käyttöön ensiapupäivystyksissä. 

Ohjeet ensiapupäivystyksiä ja -koulutuksia varten löytyvät Punaisen Ristin verkkosivuilta: Suomen Punaisen Ristin elvytys- ja ensiapusuositukset koronaepidemian aikana 

Hälytysryhmätoiminta 

Hälytysryhmät osallistuvat hälytystehtäviin huomioiden vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniaohjeet sekä hälytysryhmien varotoimenpiteet Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävillä

Osastojen kokoukset 

Jos osaston kevätkokous on edelleen pitämättä, se voidaan pitää alkusyksyllä. Tilinpäätöksen vahvistamiseksi myös Punaisessa Ristissä on syytä noudattaa yhdistyslaista tehtyä väliaikaista poikkeusta ja pitää kevätkokous viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Jos osasto on päättänyt kevät- ja syyskokouksen pitämisestä yhdessä, kyseinen kokous tulisi järjestää näissä aikarajoissa. Kevät- ja syyskokoukset tulee pitää erillisinä peräkkäisinä kokouksina, vaikka ne järjestettäisiin samana päivänä. 

Toistaiseksi syyskokousten pitämiselle kasvokkain ei ole estettä, jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä ja turvallisuus- ja hygieniaohjetta noudatetaan. Edelleen on suositeltavaa, että riskiryhmille ja muille etäosallistumista suosiville tarjotaan aina mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa ja kokouksen tulee kokouksen alussa tehdä päätös etäosallistumisen sallimisesta. Kokouksella tulee aina olla myös fyysinen paikka, jonne halukkaat pääsevät paikan päälle.

Jos osaston kokous päätetään pitää kokonaan etäyhteyksin ja niissä on suoritettavina henkilövaalit, vaalit voidaan järjestää joko postitse (jolloin tulos ilmoitetaan kokouksen jälkeen) tai käyttäen sellaista teknistä menetelmää, jossa voidaan varmistua vaalin luottamuksellisuudesta sekä äänestävän henkilön henkilöllisyydestä. Sopiva ja ilmaiseksi käytettävissä oleva järjestelmä on esimerkiksi Mentimeter. 

Lisätietoa vaalien järjestämisestä etäyhteyksin saa tarvittaessa omasta piiristä. 

Kasvokkainen ystävätoiminta 

Jokaisen ystäväparin on tärkeää harkita erikseen, voidaanko kahdenväliset kasvokkaiset tapaamiset aloittaa turvallisesti. Harkinnassa on hyvä huomioida ystävän ja ystäväasiakkaan kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät – niistä merkittävin on edelleen yli 70 vuoden ikä. 

Ystävätoiminnan ryhmät voivat käynnistää kasvokkaiset tapaamiset, jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Punainen Risti suosittelee tapaamisten järjestämistä ulkona mahdollisuuksien mukaan.  Vierailut ja toiminta laitoksissa, kuten palvelukodeissa tai vastaanottokeskuksissa, ovat mahdollisia vasta, kun laitokset erikseen sallivat vierailut. 

Kirpputorit

Kirpputorit voivat jatkaa toimintaansa. Kirpputorin toiminnassa tulee kuitenkin huomioida turvallisuus- ja hygieniaohjeiden noudattaminen. 

Kohtaamispaikat 

Kohtaamispaikat voivat jatkaa toimintaansa, jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Toiminnassa tulee kuitenkin huomioida Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjeet. 

Lasten ja nuorten toiminta 

Osastot ja piirit voivat järjestää lasten ja nuorten kasvokkaista toimintaa (Läksyhelppi mukaan lukien), jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Toiminnassa on varmistettava mahdollisuus noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Kouluyhteistyössä tulee seurata paikallista tilannetta, sillä useimmat koulut eivät tänä syksynä ota vastaan vierailijoita.  

Nälkäpäivä

Nälkäpäivä toteutetaan alkuperäisessä aikataulussa eli 24.-26.9.2020. Lipaskeräys suositellaan järjestettäväksi turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Osastoja ja lipaskerääjiä varten on laadittu omat Nälkäpäivän turvallisuus- ja hygieniaohjeet, jotka löytyvät täältä.Lisäksi paikallisissa keräyksissä tulee huomioida mahdolliset alueelliset viranomaisohjeet ja rajoitukset. 

Vaikka lippaisiin kertyisikin aiempia vuosia vähemmän lahjoituksia, on näissä erityisoloissa kaikki näkyminen kaduilla ja muun muassa sosiaalisessa mediassa erittäin arvokasta.Nälkäpäivän etäkoulutuksissa on käsitelty muun muassa digikeräämistä ja viestintää. Koulutusten tallenteisiin voi tutustua täällä.

Pluspisteet 

Pluspisteiden toiminta on tarpeellista myös korona-aikana. Toiminnassa tulee huomioida turvallisuus- ja hygieniaohje.

Päihdetyö ja seksuaaliterveystyö 

Katupartiointi ja muu jalkautuva työ voidaan käynnistää tarpeen vaatiessa noudattaen turvallisuus- ja hygieniaohjetta. On tärkeää varautua mahdollisiin kasvokkaisiin kohtaamisiin ohjeen mukaisesti. 

Ruoka-apu 

Ruoka-avussa noudatetaan ohjetta ruoka-avun järjestämisestä koronavirustilanteessa.  

Saattajapalvelu 

Saattajapalvelu voidaan toteuttaa huomioiden turvallisuus- ja hygieniaohje. 

Terveyspisteet 

Useat Terveyspisteiden vapaaehtoiset ja asiakaskunta kuuluvat riskiryhmiin ja siksi suositellaan, että Terveyspisteiden vapaaehtoiset antavat terveysneuvontaa ja keskustelutukea muille, riskiryhmiin kuuluville etänä – esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla tai verkossa. Terveyspisteet voivat kuitenkin olla auki turvallisuus- ja hygieniaohjeet huomioiden jos paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Visiirin käyttöä Terveyspisteillä suositellaan.

Vapaaehtoisten toimintaryhmät ja lähikoulutukset 

Punaisen Ristin kasvokkainen ryhmätoiminta ja lähikoulutukset voidaan toteuttaa, kun toiminnassa noudatetaan Punaisen Ristin turvallisuus- ja hygieniaohjetta ja kun paikallinen tautitilanne ei sitä estä.

Kasvokkaiseen tilaisuuteen osallistuvien vapaaehtoisten ja koulutuksiin osallistuvien henkilöiden yhteystiedot tulee kerätä talteen, jotta tartunnalle altistuneet voidaan tarvittaessa jäljittää. Autettavien ja asiakkaiden tietoja ei kerätä. Osallistujille tulee kertoa, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Osasto säilyttää yhteystietoja mahdollisen tartuntatapauksen varalta muutaman viikon ajan, minkä jälkeen ne tulee hävittää. Tarkemman kuvauksen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta täältä.

Verenluovutus veripalvelutoimistoilla tai luovutustilaisuuksissa 

Verenluovutuksessa noudatetaan edelleen pandemia-ajan toimintamalleja verenluovuttajien ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi: 

 • Kuten yleensäkin, verenluovuttajien tulee olla terveitä. Nyt verenluovuttajilta varmistetaan heti heidän saapuessaan luovutustiloihin, ettei heillä ole flunssaoireita. Myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen pandemia-aikana. 
 • Verenluovutuksessa noudatetaan tehostettuja hygieniatoimia. Luovuttajat ohjataan pesemään kädet tai käyttämään käsidesiä. Pintojen puhdistusta on lisätty. 
 • Jotta turvavälejä voidaan noudattaa, luovutustiloissa yhtä aikaa olevien määrää voidaan joutua rajoittamaan.  
 • Vapaaehtoiset voivat toimia avustajina luovutustilaisuuksissa. 
 • Verenluovutuksessa palvellaan ensisijaisesti ajanvarauksella. Verenluovuttajia ohjataan täyttämään sähköinen terveyskysely jo ennalta samana tai aikaisintaan edellisenä päivänä. 
 • Terveyskysely, ajanvaraus ja lisätiedot muuttuneista luovutusrajoituksista löytyvät sivuilta veripalvelu.fi. 
 • Ajankohtaisimmat tiedot Veripalvelun toiminnasta koronaepidemian aikaan löytyvät Veripalvelun sivuilta