Varautuminen ja valmius

Kuva Punaisen Ristin kuva-arkistosta
Kuvaaja: Kuva Punaisen Ristin kuva-arkistosta
"Suomessa syttyy kymmeniä tulipaloja päivittäin."

Varautuminen ja valmius

Auttamisvalmiudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla yksilöt ja yhteisöt varautuvat ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi, niiden vaikutusten lieventämiseksi ja seurauksista selviämiseksi. Punaisen Ristin valmius täy­dentää viranomaisvalmiutta.

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, joka on varautunut auttamaan hädässä olevaa ih­mistä ja tukemaan viranomaisia eri avustus- ja pelastustehtä­vissä. Käytännössä lähes kaikki Suomen Punaisen Ristin toiminta tukee järjestön kokonaisauttamisvalmiutta ja varautumista: avustus­toiminta kotimaassa (äkilliset onnettomuudet, huono-osaisuutta ehkäisevät hankkeet), en­siaputoiminta, henkisen tuen toiminta, Vapaaeh­toisen pelastuspalvelun (Vapepa) koor­dinointi, sosiaalipalvelutoiminta, viranomaisten avustaminen pa­kolaisten vastaanottamisessa, keräystoiminta.

Valmiussuunnitelma ja kotimaan avustustoiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                    Varautuminen kirjataan järjestön eri tasoilla valmiussuunnitelmiksi. Koulutus luo pohjan toimintavalmiudelle. Piiri järjestää valmiuskoulutusta mm. valmiussuunnitteluun ja kotimaan avun järjestelyihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Alla olevien linkkien kautta löydät alueellisen valmiusuunnitelmapohjan (2018) sekä kotimaan avustoiminnan ohjeet ja lomakkeet (malli 2015).                                                                              

Lisätietoja saat Punaisen Ristin Oulun piirin valmiuspäälliköltä Päivi Jurvakaiselta, paivi.jurvakainen@punainenristi.fi, p. 040 522 4696