Piirin hallituksen tehtävät - Distriktsstyrelsens uppgifter

Kuinka paljon hallitustyöskentely vie aikaa?

Vuodessa järjestetään keskimäärin kuusi hallituksen kokousta, kokoukset pidetään arki-iltaisin Helsingissä. Osa hallituksen kokouksista järjestetään kokonaan etänä, mutta myös muihin kokouksiin on mahdollista osallistua etänä. Kokousten lisäksi saatetaan järjestää yksi tai kaksi puolenpäivän mittaista seminaaripäivää, joihin osallistuu hallituksen lisäksi myös piiritoimiston henkilökuntaa.

Hallituksen jäsenet toimivat kummeina eri osastofoorumialueilla. Näin he pääsevät tutustumaan erilaisten osastojen toimintaan omalla kummialueellaan.

Matkakulut kokouksiin korvataan.

Piirin hallituksen tehtävät määritellään piirin johtosäännön 6 §:ssä:

1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, ja valvoa kokouksen päätösten täytäntöönpanoa;
2) huolehtia siitä, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten osaavan ja riittävän tuen;
3) hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
4) valvoa piirin omaisuuden ja talouden hoitoa ja huolehtia, että piirin varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty;
5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankinnasta ja muista huomattavista investoinneista;
6) järjestää henkilöstön edustus piirin hallituksessa sekä sen alaisissa piirin hallintoelimissä järjestön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaan;
7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja sekä muu palkattu henkilöstö;
8) tarvittaessa määrätä samalla alueella toimivien osastojen tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja ratkaista mahdolliset erimielisyydet kuultuaan asianomaisten osastojen hallituksia;
9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta SPR-asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteissa;
10) valita piirin edustaja järjestön yleiskokoukseen;
11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa;
12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelun koordinoimisesta;
13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja päättää niiden toiminnasta;
14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti;
15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä
16) päättää muista toiminnanjohtajan esittelemistä asioista.

Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määräajaksi valio- tai toimikuntia.

 

Hur mycket tid tar styrelsearbetet?

Under året hålls i regel sex styrelsemöten. Mötena hålls i Helsingfors under vardagskvällar. En del av styrelsens möte ordnas på distans, och även i de övriga av styrelsens möten är det möjligt att delta på distans. Utöver mötena är det möjligt att det under året ordnas en eller två halvdags seminariedagar, där distriktsstyrelsen och personal från distriktsbyrån deltar.

Medlemmarna i distriktsstyrelsen fungerar som faddrar för olika avdelningsforumsområden i distriktet. Genom det har medlemmarna möjlighet att bekanta sig med olika avdelningars verksamhet inom det egna fadderområdet.

Reseersättning betalas ut för resorna till styrelsemötena.

Distriktsstyrelsens uppgifter

Distriktsstyrelsen ska

1) sammankalla och förbereda distriktsmötet och övervaka verkställandet av mötets beslut;
2) se till att avdelningarna får kunnigt och tillräckligt stöd för skötseln av verksamheten och ekonomin;
3) godkänna distriktets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår;
4) övervaka distriktets skötsel av egendom och ekonomi och se till att distriktets finanser är ordnade på ett tillförlitligt sätt;
5) fatta beslut om distriktets förvärv av fast egendom och om andra stora investeringar;
6) ordna personalens representation i distriktsstyrelsen samt i de organ som lyder under distriktsstyrelsen enligt de principer som organisationsstyrelsen fastställt;
7) anställa och entlediga distriktets verksamhetsledare samt övrig anställd personal;
8) vid behov bestämma om en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan avdelningar som verkar inom samma område och avgöra eventuella meningsskiljaktigheter efter att ha hört styrelserna för de berörda avdelningarna;
9) bestämma om skötseln av avdelnings egendom i situationer som föreskrivs i 24 § i FRK-förordningen;
10) utse distriktets representant till organisationens stämma;
11) fastställa hur många röstberättigade representanter avdelningarna har vid distriktsmötet;
12) inom sitt område sköta samordningen av Röda Korsets beredskapsplanering;
13) tillsätta direktioner för de institutioner som är underställda distriktet och bestämma om deras funktioner;
14) för sin del övervaka regionalt att Röda Korsets, Röda Halvmånens och Röda Kristallens namn och emblem inte används i strid mot bestämmelserna;
15) sköta övriga uppgifter för distriktsstyrelsen som föreskrivs i FRK-förordningen och fastställs i arbetsordningen, ekonomistadgan och instruktionerna, samt
16) besluta om övriga ärenden som verksamhetsledaren lägger fram.

Distriktsstyrelsen kan för bestämda uppgifter tillsätta tidsbegränsade utskott eller kommittéer.