Ehdokkaita piirin hallitukseen haetaan

Vaikuttamisen paikkoja tarjolla

Ehdokkaita piirin hallitukseen haetaan

Vuosikokouksessa ovat ensi keväänä erovuorossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä puolet eli viisi piirin hallituksen jäsentä. Kokouksessa valittavien hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2023 vuosikokouksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista luottamushenkilöistä. Järjestön luottamustoimeen voidaan valita vain järjestön henkilöjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (nro 827/2017) 18 ja 19 §:n mukaan luottamushenkilöitä ehdolle asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanossa ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon

• alueellinen ja kielellinen edustus
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien edustus

Piirin hallituksessa tarvitaan erilaisia osaajia

Vaalitoimikunta toivoo piirin hallitukseen runsaasti ehdokkaita eri puolilta piirin aluetta. Pidämme tärkeänä, että ehdokkailla on paikallista tuntemusta oman osastonsa tilanteesta ja toiminnasta, ja että he ovat valmiita jakamaan osaamistaan hallituksen työskentelyssä. Hallituksen jäsenenä pääsee tutustumaan muihin osastoihin, alueisiin ja piiriin sekä tuomaan omaa kokemustaan mukaan hallituksen toimintaan.

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomaistoiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, sosiaalitoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi ammatin, työn tai harrastuksen kautta olla hyödyllistä osaamista esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä ja markkinoinnista, sosiaalisesta mediasta, taloushallinnosta tai juridiikasta. Piirin hallituksen tehtävät määritellään säännöissä. 

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki osastot eri puolilta piiriä tekevät ehdotuksia. Ehdokkaita oman piirinsä luottamushenkilön vaalia varten voivat asettaa myös järjestön henkilöjäsenet. Tuttujen ja kokeneiden hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita ja monipuolista osaamista niin osastojen sisältä kuin aktiivisesti toimivan joukon ulkopuoleltakin.

Ehdotukset 1.2.2021 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa viimeistään maanantaina 1.2.2021. Suosittelemme ehdokaslomakkeen täyttämistä netissä, bit.ly/piirinhallitus2021. Voitte myös lähettää ehdotuksen liitteineen vaalitoimikunnan sihteerille Tuula Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@punainenristi.fi Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäaika, yhteystiedot, koulutus ja ammatti, mahdollinen erityisosaaminen sekä perustelut. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan CV. Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös ehdotuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai muun vastuuhenkilön) yhteystiedot sekä tieto ehdokkaan suostumuksesta.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastoissa ja osastojen yhteisissä tapaamisissa keskustellaan ehdokkaista ja varmistetaan, että jokaiselta alueelta löytyy ehdokkaita piirin hallitukseen. Vaalitoimikunta toivoo, että osastot jakavat piirin nettisivuilla ja Facebookissa olevia ilmoituksia, jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman monen hallitustyöskentelystä kiinnostuneen.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vaalitoimikunta tulee esittämään vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan Punaisen Ristin yleiskokouksen suosituksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) ehdottamat KHT-tilintarkastajat. 

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikokouksessa 17.4.2021 valittavista luottamushenkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. Ehdotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa huomioon erilaiset järjestön kannalta tärkeät näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan kokemus ja tuntemus Punaisen Ristin toiminnasta, erilaiset sidosryhmät, asiantuntemus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin ehdotusta tehdessään.

VAALITOIMIKUNTA