Kesäkahvila

Teija Piipari
Kuvaaja: Teija Piipari
"Helmi Cafen Outi Kaasalainen (vas.), sekä SPR:n Kuusankosken osaston aktiivit Helena Lukkarinen ja Marja Kaasalainen toivottavat ystävät, yksinäiset ja muut seuraa kaipaavat kupposille kesäkahvilaan."
PK-lehdessä juttu Kesäkahvilasta. Käy lukemassa ja
tule Helmi Caféeseen 6.6., 4.7. ja 1.8. klo 13-14 tapaamisiin!
 

Toimittja Tei­ja Pii­pa­ri

Mil­tä kuu­los­tai­si naut­tia kah­vi­kup­po­nen hy­väs­sä seu­ras­sa uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­en?

Jos vas­ta­sit kyl­lä, ki­val­ta tun­tui­si, niin hy­viä uu­ti­sia: tä­hän on mah­dol­li­suus kol­mas­ti tänä ke­sä­nä. Paik­ka on Hel­mi Cafe Kuu­san­kos­ken Kes­ku­sau­ki­ol­la, jon­ne SPR:n Kuu­san­kos­ken osas­ton Ys­tä­vä­toi­min­ta pys­tyt­tää pop up -hen­ki­sen ke­sä­kah­vi­lan.

– Ys­tä­vä­kah­vi­la on tar­koi­tet­tu meil­le SPR:n ys­tä­vil­le, asi­a­ka­sys­tä­vil­le ja kai­kel­le kan­sal­le, to­te­a­vat en­sim­mäi­sen kah­vi­la­ker­ran emän­nät ja ve­tä­jät He­le­na Luk­ka­ri­nen ja Mar­ja Kaa­sa­lai­nen.

Ys­tä­vien ke­sä­kah­vi­lat ovat avoin­na kol­me­na ke­sä­tors­tai­na kel­lo 13–14: huo­men­na 6.6., sekä 4.7. et­tä 1.8. Hei­nä­kuus­sa kah­vi­tun­tia ve­tää kak­si isän­tää, elo­kuuk­si on haus­sa pari va­paa­eh­tois­ta.

– Jos kah­vi­lat saa­vat suo­si­on, mik­sem­me voi­si jat­kaa nii­tä myö­hem­min­kin, Luk­ka­ri­nen to­te­aa.

Ihan uut­ta ys­tä­vä­kah­vi­la ei SPR:n Kuu­san­kos­ken osas­tol­le ole, sil­lä jo use­an vuo­den ajan ys­tä­vän­päi­vä­nä hel­mi­kuus­sa on ko­koon­nut­tu Hel­mi-Ca­fen ti­loi­hin.

– Mut­ta täl­lai­se­na ke­sä­kah­vi­la­toi­min­ta­na tämä on ko­kei­lu. Pu­nai­nen ris­ti toi­voo, et­tä jal­kau­dum­me ka­dul­le em­me­kä py­syt­te­le vain omis­sa pii­reis­säm­me si­säl­lä. Ja kun yk­si­näi­syys on iso on­gel­ma Suo­mes­sa, ja SPR.n toi­min­nan tee­mo­ja, niin kek­sim­me pe­rus­taa ys­tä­vien ke­sä­kah­vi­lan, Luk­ka­ri­nen sa­noo.

– Pop up-ju­tut ovat nyt suo­sit­tu­ja, jat­kaa Kaa­sa­lai­nen. – Tar­koi­tus on, et­tä tän­ne on help­po tul­la kah­vil­le ja ru­pat­te­le­maan, ole­maan yh­des­sä.

Pöy­tään is­tah­taa Hel­mi Ca­fen vas­taa­va Ou­ti Kaa­sa­lai­nen. Ys­tä­vä­kah­vi­lan pöy­tä tu­lee tuon­ne, hän viit­te­löi SPR:n nai­sil­le, ja pul­la­kah­vit saa edul­li­seen hin­taan.

– Mi­nul­la oli­si pit­kä pöy­tä­lii­na, Luk­ka­ri­nen sa­noo. – Tuon­ko?

Kuu­kau­si sit­ten 8-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä viet­tä­neen Hel­mi Ca­feen ti­loi­hin mah­tuu kuu­ti­sen­kym­men­tä asi­a­kas­ta. Hen­ki­lö­kun­taa on päi­väs­tä riip­pu­en pai­kal­la 8–14.

– Työn­te­ki­jöi­tä on eri­ta­soi­sia. Osa on keit­ti­ös­sä ja kah­vi­las­sa, osa pel­käs­tään keit­ti­ös­sä, kun ei­vät so­si­aa­li­sil­ta tai­doil­taan pys­ty ole­maan asi­a­kas­pal­ve­lus­sa, Ou­ti Kaa­sa­lai­nen jut­te­lee. – Ki­vas­ti paik­ka on löy­tä­nyt asi­ak­kaan­sa. Joka päi­vä me­nee noin 150 kah­vi­ku­pil­lis­ta. Va­ki­oa­si­ak­kai­ta on ne­li­sen­kym­men­tä.

He­le­na Luk­ka­ri­nen kai­vaa kas­sis­taan pi­non pa­pe­rei­ta, jois­ta osas­sa lu­kee au­to­kuu­me, aa­ve­sär­ky, kah­vi­ham­paan ko­lo­tus. Mitä ih­met­tä?

– Jos ys­tä­vä­kah­vi­las­sa ei jut­tu läh­de luis­ta­maan, sitä voi­daan oh­jail­la esi­mer­kik­si "mitä tu­lee mie­leen sa­nas­ta" -vi­sai­lun kaut­ta, hän sel­vit­tää.

– Suo­ma­lai­sil­la ei ai­na jut­tu läh­de ven­to­vie­rai­den kans­sa, mut­ta tie­tys­ti hil­jaa­kin voi ol­la, to­te­aa Mar­ja Kaa­sa­lai­nen.