Henkilövaalit

Vaalitoimikunta pyytää järjestön henkilöjäseniä, sekä osastojen ja piirien hallituksia lähettämään esityksiä ehdokkaiksi SPR:n vaalitoimikunnalle ensisijaisesti sähköisesti: eeva.holopainen@punainenristi.fi viimeistään 24.4.2020.  HUOM! Poikkeustilanteen vuoksi ehdokasasettelun uusi määräaika on 24.7.2020.Tarvittaessa esitykset voi toimittaa myös postitse: Suomen Punainen Risti, Vaalitoimikunta, Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki. Kaikki esitykset tulee tehdä oheiselle lomakkeelle.

Mitä ehdokkailta edellytetään?

Järjestön luottamustoimeen voidaan järjestön sääntöjen mukaan valita vain järjestön henkilöjäsen tilintarkastajia ja valtion viranomaisten valtuustoon nimeämiä ehdokkaita lukuun ottamatta. Järjestön luottamustoimeen valitun tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Järjestön työntekijä, konkurssissa oleva, liiketoiminta-kieltoon määrätty tai henkilö, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu, ei voi toimia järjestön luottamustoimessa. Lisäksi luottamustoimeen valittavalla tulee olla tehtävän laajuus ja vastuut huomioon ottaen riittävä osaaminen ja kokemus (SPR-asetus 20§). Luottamustoimeen valittavilta edellytetään sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin sekä halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista (SPR-asetus 19§).

Lisäksi vaalitoimikunta huomioi, että järjestön perusperiaatteiden mukaisesti luottamustoimeen valittavan ei tule olla sellaisessa poliittisesti päättävässä asemassa, että järjestön riippumattomuuden voidaan sen vuoksi katsoa vaarantuvan.

Vaalitoimikunta kannustaa esittämään ehdokkaiksi henkilöitä, joilla on kyky, taito ja osaaminen toteuttaa järjestön visiota ja strategiaa. Siksi onkin tärkeää tutustua parhaillaan järjestökäsittelyssä olevaan järjestön hallituksen esitykseen toimintalinjaukseksi vuosille 2021–2023 (rednet.punainenristi.fi/vaikuta). Toimintalinjaus on järjestön keskeisin strateginen asiakirja, joka ohjaa koko järjestön toimintaa seuraavan kolmivuotiskauden ajan. Etenkin järjestön hallituksella on keskeinen rooli toimintalinjauksen toteuttamisen johtajana.

Vaalitoimikunta suosittelee, että ehdokkailla on aiempaa kokemusta luottamustehtävissä toimimisesta, tai muuten taitoa strategiseen johtamiseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Hallitustyöskentely edellyttää kykyä yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja toimintaan Punaisen Ristin tavoitteiden edistämiseksi laaja-alaisesti. Etenkin järjestön hallitukseen toivotaan mahdollisimman monipuolista osaamista niin talouden, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan, yhteiskunnallisten suhteiden kuin kansainvälisen ja kotimaan toiminnankin osalta.

Valintapohdinnoissa on tärkeä ottaa huomioon myös asettavan ehdokkaan mahdollisuus antaa aikaansa Punaisen Ristin luottamustoimelle. Etenkin hallituksen sitoutuneena jäsenenä toimiminen edellyttää halua ja mahdollisuutta käyttää työhön merkittävä määrä aikaa.

Valmistellessaan ehdotusta yleiskokoukselle vaalitoimikunta käsittelee ja arvioi niitä osaamisvaatimuksia, joita edellytetään Punaisen Ristin valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Vaalitoimikunnan tehtävänä on tehdä esitys, joka ottaa mahdollisimman hyvin huomioon alueellisen ja kielellisen sekä eri sukupuolten ja eri ikäryhmien edustuksen luottamuselimissä. Vaalitoimikunta kannustaa huomioimaan moninaisuuden ehdokkaiden asettamisessa.

Vaalitoimikunta kannustaa osastoja ja piirejä käymään aktiivista vuoropuhelua alueensa ehdokasasetteluista. Vuoden 2020 yleiskokouksessa ensimmäistä kertaa myös järjestön henkilöjäsenellä on mahdollisuus tehdä esityksiä vaaleja varten.Vaalitoimikunta toivoo, että piirit ja osastot tiedottavat tästä mahdollisuudesta laajasti jäsenistön keskuudessa.

Mikäli ehdokkaaksi asettaminen mietityttää tai tarvitsette lisätietoa, olkaa yhteydessä vaalitoimikuntaan, joka vastaa mielellään kysymyksiinne!