Yli 320 000 kohdattua lasta ja nuorta vuonna 2018!

Benjamin Suomela
Kuvaaja: Benjamin Suomela

Kohtasimme vuonna 2018 yli 320 000 alle 29-vuotiasta nuorta Suomen Punaisen Ristin toiminnan kautta. Luku on huikea ja iso kiitos siitä vapaaehtoisillemme sekä kaikille työntekijöille, jotka ovat olleet mahdollistamassa toimintaa!

Kohdattujen nuorten määrään on laskettu mukaan (lähes) kaikki osastojen, piirien, keskustoimiston, Nuorten turvatalojen, Veripalvelun ja Ensiapu Oy:n vapaaehtoiset ja esimerkiksi kouluissa, verkossa ja tapahtumissa autetut ja kohdatut nuoret sekä sankarikoulutetut. Eniten kohtaamisia oli erilaisissa tapahtumissa kuten festareilla ja Nallesairaaloissa (noin 150 000 kohdattua) sekä kouluissa ja oppilaitoksissa (noin 115 000 kohdattua, sisältäen sankarikoulutetut). Nuoria verenluovuttajia oli yli 29 000 ja osastojen, piirien, keskustoimiston sekä Nuorten turvatalojen järjestämään muuhun nuorille suunnattuun toimintaa osallistui lähes 15 000 alle 29-vuotiasta nuorta.

Määrä sisältää siis (lähes) kaikki Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan viime vuonna osallistuneet alle 29-vuotiaat, ei vain lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osallistujia. Kohdattujen nuorten määrässä ei ole kuitenkaan huomioitu esimerkiksi satunnaisia Nälkäpäivä-kerääjiä, ensiapu- ja vapaaehtoiskoulutuksiin osallistuneita tai kampanjoiden kautta tavoitettuja nuoria, sillä näitä ei ole tilastoistu ikäryhmittäin. Kohtaamisia on siis todellisuudessa tullut vielä tuhansittain enemmän!

***

Fler än 320 000 mötta barn och unga år 2018!

Vi mötte över 320 000 unga under 29 år i Finlands Röda Kors verksamhet år 2018. Siffran är fantastisk och våra volontärer och alla anställda ska ha ett stort tack för att de gjort verksamheten möjlig!

I antalet unga som mötts har vi räknat med (nästan) alla avdelningarnas, distriktens, centralbyråns, de ungas skyddshus, Blodtjänstens och Ensiapu Oy:s volontärer och de unga som fått hjälp och mötts till exempel i skolor, på webben och vid evenemang samt hjälteutbildade. Flest möten förekom på evenemang som festivaler och Nallesjukhus (ca 150 000 unga) samt i skolor och läroinrättningar (ca 115 000 unga, inklusive hjälteutbildade). De unga blodgivarna var över 29 000 till antalet och i avdelningarnas, distriktens, centralbyråns och de ungas skyddshus andra verksamheter deltog nästan 15 000 unga under 29 år.

Antalet inkluderar alltså (nästan) alla under 29-åringar som deltog i Finlands Röda Kors verksamhet i det egna landet förra året, inte bara de som deltog i verksamhet riktad till barn och unga. I antalet beaktas inte till exempel tillfälliga hungerdagsinsamlare, deltagare i förstahjälps- och volontärutbildningar eller unga som nåtts under kampanjer, eftersom dessa inte statistikförts enligt åldersgrupper. I verkligheten har vi alltså mött tusentals fler!