Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Keväällä Kiertävässä kohtaamispaikassa Naruskalla vieraana oli Napapiirin omaishoitajayhdistyksestä Emilia Hartikainen"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Posion Hyvän mielen paikassa keväällä oli vieraana Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Laila Setämaa"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Posion syksykaudella vieraana oli Osuuspankista Leila Ylitolva ja poliisi Matti Mälkiä"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Kirjastoauto Kyläluuta avoimena kohtaamispaikkana Kemijärvellä. Kuvassa kaksi tyytyväistä lainaajaa Lassilanmutkasta. Ystävykset Sisko Pauna ja Maire Salminen käyttävät kirjastoauton palveluja säännöllisesti ja se tuo heidän elämäänsä kaivattua virkistystä. SPR Kemijärven osaston vapaaehtoinen Maire Martin (vas.) mittasi verenpaineen halukkailta sekä tarjoili maukkaat pullakahvit. "
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Hautajärvellä toivottiin yhteistä kohtaamispaikkaa Etelä-Sallan kylille. Vas. Pentti Kangas, Sakari Huhtala, Sinikka Kangas, Outi Huhtala, Sirpa Viitala, Iida ja Leevi Viitala ja Irma ja Jenny Sirviö "
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Pellossa hiottiin yhteistyökuvioita Länsi-Pohjan omaishoitajien, Lapin muistiyhdistyksen ja SPR Pellon osaston kesken. "
"Sydäniskurin toiminta kiinnosti Kemijärvellä.Maire, terveyspisteen vapaaehtoinen esitteli laitteen käyttöä."
"Hautajärven ryhmäläisiä. "
"Kyläluuta, kirjastoauto kohtaamispaikkana Kemijärvellä."
"Sallan poliisipartio kertoi kuinka suojautua mm. lehtikauppiailta."

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 2018-2021 on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elämänote ohjelman osahanke. Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma ja siinä on mukana yhteensä 20 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:

- kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa
- luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja
- kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkostotyöhön.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia testataan ja levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle. Lisätietoja Elämänote ohjelmasta löytyy Ikäinstituutin sivuilta https://www.ikainstituutti.fi/elamanote  

Lappi

Kohdataan kylillä ja keskuksissa toimintaa pilotoitiin v. 2019 aikana Kemijärvellä, Posiolla ja Sallassa yhteistyössä kuntien, kyläyhdistysten, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Paikalliset Punaisen Ristin osastot sekä kyläyhdistykset ovat keskeisiä toiminnan ylläpitäjiä paikkakunnilla. Kohtaamispaikkoja käynnistettiin seitsemässä eri kohteessa. 

Kemijärvellä kahdessa kohteessa: Kirjastoauto Kyläluuta pysähtyi Isokylällä ja myöhemmin kokeiltiin myös kiertävää kohtaamispaikkaa kahdella eri reitillä. Toisen kohtaamispaikan avaamisesta sovittiin kyläyhdistyksen kanssa Tapionniemen Kyläkartanossa. Posiolla kohtaamispaikka oli Hyvän mielen paikassa kirkonkylällä. Sallassa toimintaa kokeiltiin neljällä kylällä: Keminniemen alueen kyläläiset tapasivat Kairalan kievarissa Vallovaarassa, Pohjois-Sallan kyläläiset päättivät tavata kahdella kylällä Naruskalla ja Kelloselässä. Sallan kirkonkylällä tavattiin aluksi Pirtissä ja sittemmin Sallansuussa ja Etelä-Sallan kylien alueella kohtaamispaikkana oli Hautajärvellä Seutulan kylätalo.

Kohtaamispaikoissa kyläläiset ovat tavanneet toisiaan päiväkahvin merkeissä ja tilaisuudessa on ollut jokin ajankohtainen osallistujia kiinnostava aihe. Kunnan palvelut ikääntyville ovat kiinnostaneet samoin terveyteen liittyvät aiheet kuten diabetes ja muistisairaudet. Kotona asumisesta toivotaan mahdollisimman turvallista ja niinpä tilaisuuksissa on perehdytty asiantuntijoiden opastuksella paloturvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn.  

Kohtaamispaikat koettiin tärkeiksi paikoiksi saada tietoa, taitoja ja virkistystä.

 Vuoden 2020 alussa toiminnassa oli mukana viisi kohtaamispaikkaa, kahdessa toimintaa ei jatkettu ja uusia käynnistyi.

Sallassa jatkuivat Kelloselän ja Naruskan kiertävä kohtaamispaikka, Sallan kirkonkylän ja Hautajärven Seutulan kohtaamispaikat. Kävijämäärä pysyi samana ja toiminnan haluttiin jatkuvan.  Kemijärvellä Tapionniemen Kyläkartanossa aloitettiin tammikuussa tarjoamalla henkisen tuen peruskurssi ja sovittiin, että toiminta jatkuu kerran kuukaudessa. Kemijärven keskustassa olevassa Raatipirtissä päätettiin kevään aikana aloittaa liikuntaan painottuva kohtaamispaikka. Posion Hyvän mielen paikassa sovittiin jatkettavan kevään aikana. Sallassa Keminniemen kylien kohtaamispaikassa, Vallovaarassa, toiminnalle ei ollut tarvetta ja Kemijärven kaupunki luopui kirjastoautosta Kyläluudasta eikä sitä kokeilua voitu jatkaa. Kohtaamispaikkojen ohjelmassa tarjottiin edellisvuoden tapaan kodin turvallisuutta lisääviä ja terveyden ylläpitoa vahvistavia asiasisältöjä. Hankkeen uusien kohdepaikkakuntien, Pello, Savukoski ja Ylitornio kanssa käynnistettiin neuvottelut kohtaamispaikkojen käynnistämisestä.

Pellossa päätettiin kohtaamispaikan asemasta tiivistää yhteistyötä Länsi-Pohjan Omaishoitajayhdistys ry ja Lapin Muistiyhdistyksen ry kanssa. Kaikki kolme tahoa pitivät tärkeinä, että voisivat tarjota kohderyhmilleen mahdollisuuden digitaitojen hankkimiseen. He päättivät järjestää yhteisen pienkeräyksen jolla kerättiin varoja tablettitietokoneiden hankintaan. Laitteet ovat lainattavissa ja kun taidot karttuvat oman laitteen hankinta voi houkutella. Yhteydenpito verkon välityksellä tuo uusia mahdollisuuksia pitää yhteyttä omaisiin ja ystäviin. Savukoskella kohtaamispaikalle ei nähty olevan kysyntää ja siellä päätettiin tarjota kodin turvallisuuteen liittyviä tietoiskuja eläkeläisyhdistysten ja muiden yhdistysten tilaisuuksissa. Ylitorniolla paikallisosaston, eläkeläisyhdistysten ja seurakunnan kanssa käynnistettiin neuvottelut kohtaamispaikkatoiminnan kokeilusta. Syksyllä Sallassa käynnistyi uudella kylällä, Salmivaarassa, kyläyhdistyksen kanssa kohtaamispaikka. Kohdepaikkakunnaksi päätettiin vielä ottaa Inari Pellon ja Savukosken kohtaamispaikkojen tilalle. Inarissa Ivalon keskustassa tämän tyyppiselle toiminalle tiedettiin olevan kysyntää. 

Liikunnan ja ulkoilun merkitys hyvinvoinnin ylläpitäjänä on yleisesti tiedossa. Ikääntyessä  kohdataan erilaisia elämänmuutoksia ja menetyksiä fyysisen kunnon heikkenemisen lisäksi. Alkuvuodesta hankkeessa koulutettiin kolmen kohtaamispaikan kolme vapaaehtoista vetämään liikuntapainotteisia  ja  kaksi  Mielen hyvinvoinnin ryhmän vetäjää Ikäinstituutin materiaalia hyödyntäen. Uutena keinona lisätä sekä iäkkäiden osallisuutta että tarjota uusia vapaaehtoistehtäviä päätettiin kokeilla Riksa-pyörätoimintaa.  Toiminta vaatii paikkakunnalla yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia sekä kohtalaisen hyvät pyörätiet. Kahden paikkakunnan, Sallan ja Kemin, kanssa sovittiin toiminnan aloittamisesta keväällä 2021. Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston tuella saadaan kaksi sähköpyörää käyttöön. Mikäli Riksapyörätoiminta paikkakunnalla syystä tai toisesta päättyisi, pyöriä tarjotaan muihin paikallisosastoihin.

Maaliskuussa toimintaa piti rajoittaa Covid-19 viruksen vuoksi. Kasvokkain kohtaamisia haluttiin välttää koska kohtaamispaikoissa kävijät olivat enimmäkseen iäkkäitä. Viisi kohtaamispaikkaa ml. Posio joka jäi tauolle vuoden alussa, päätti jäädä tauolle turvallisuussyistä eikä Kemijärven keskustan  kohtaamispaikan käynnistäminen samasta syystä toteutunut. Ylitorniolla neuvotteluja päätettiin jatkaa myöhemmin. Savukoski-Pelkosenniemen paikallisosasto päätti toteuttaa ulkoiluun liittyvät tapahtumat Savukoskella ja Pelkosenniemellä vuoden 2021 keväällä.

Sallan Salmivaarassa syksyllä käynnistynyt uusi kohtaamispaikka ehti kokoontua kerran kunnes koronatilanne vaikeutti tilannetta.  Siellä haluttiin kuitenkin jatkaa tapaamisia osittain etänä. Työntekijävetoisesti tarjottiin asiapitoista ohjelmaa Teamsin välityksellä ja paikkakunnalla kokoonnuttiin yhteisiin tiloihin turvallisuus huomioiden. Ivalossa SPR Inarin paikallisosaston ja Ivalon Osallisuuskeskus Ainolan kanssa tarjottiin ikäihmisille ulkona toteutettu Luontopolku-tapahtuma. Se todettiin turvalliseksi tavaksi kohdata ja sitä haluttiin jatkaa samalla tavalla. Muut kohtaamispaikat päättivät odottaa koronatilanteen paranemista ja jatkaa toimintaa sen jälkeen.

Tapaamisia pyrittiin järjestämään verkkovälitteisesti. Vaikka valmiuksia olikin niin halukkuus siihen oli vähäistä. Verkkovälitteiseen toimintaan siirtyminen tuotti haasteita, koska henkilökohtainen opastus älylaitteiden käyttöön on olennaisen tärkeää mikäli laitteet eivät ole ennestään tuttuja.  Digitaitojen vahvistamiseen annettiin henkilökohtaista ohjausta kahden hankepaikkakunnan vapaaehtoisille osittain verkon välityksellä. Suomen Punaisen Ristin auttava puhelin avattiin  keskusteluavuksi koronatilanteessa. Siihen perehdytettiin kahden kohdepaikkakunnan vapaaehtoisia. Hanke järjesti yhteistyössä Aspa Digihaltuun-hankkeen kanssa  verkkovälitteisen digikaverikoulutuksen ja sitä koulutusta tarjotaan jatkossa yhteistyössä Napapiirin omaishoitajayhdistyksen  kanssa. Hanke tarjoaa lisäksi Vooler-sovelluksen kautta helppoa tapaa kohdata verkossa.

Vuoden 2021 alussa 8 kohtaamispaikkaa oli odottamassa toiminnan käynnistymistä. Korona rajoitti kokoontumisia vielä huhtikuulle saakka mutta toukokuussa päätettiin aloittaa toiminta  kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Sallassa jatkuvat Naruska-Kelloselkä -kiertävän, Hautajärven Seutulan ja Salmivaaran kylätalon kohtaamispaikat. Kirkonkylän Pirtin kahvilatoiminnan käynnistymisen siirtyy syksylle. Kemijärvellä Tapionniemen Kyläkartano aloittaa elokuun lopussa.  Kemijärvellä aloitetaan Raatipirtin asemasta Kulttuurikämpällä kahvitteluun ja musisointiin perustuvaa kohtaamispaikkaa. Posiolla aloitettiin toukokuussa kunnan kanssa yhteistyössä kohtaamispaikkatoiminta jonne mm. omaishoidettavat voivat tuoda omaisensa virkistäytymään.    Ivalossa toiminta on alkanut  ulkoilupainotteisena,  myöskin toukokuussa.   Uusilla paikkakunnilla, Enontekiöllä ja Kittilässä kohtaamispaikkatoiminta käynnistyy alkusyksystä. Enontekiöllä paikallisosasto pitää yllä yhdessä MLL kanssa kesäkahvilaa ja sen tavoitteena on yhdistää Terhokerhon toimintamallin mukaisesti ikääntyvät ja lapsiperheet.  Oulun alueella on  Taivalkoskella ja Pudasjärvellä aloitettu kohtaamispaikkatoiminta erittäin aktiivisesti. Sodankylässä toimintamalli etsii vielä muotoaan. 

Pellossa hankittiin pienkeräyksellä kolmelle yhdistykselle 4 tablettitietokonetta ja niiden käyttöön koulutettiin viisi vapaaehtoista. Kemin ja Sallan riksapyörätoiminta käynnistyy kesäkuussa. Pyörän käyttöön on saatu koulutus Pyöräliitosta ja molemmilla paikkakunnilla toimintaan on ilmoittautunut runsaasti vapaaehtoisia. Etänä toteutettavia kohtaamisia kehitetään vuoden aikana.  Mielen hyvinvoinnin ryhmä käynnistyy alkusyksystä ja se toteutetaan verkon välityksellä.