Sote-, pelastustoimi-, ja hyvinvointialueuudistus

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt
"SPR:n vapaaehtoiset antavat mm. henkistä tukea sekä muuta ensihultoapua onnettomuustilanteissa"

Punaisen Ristin piirit ja osastot mukana sote-uudistuksessa
Päivitetty 16.12.2022

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. (Lähde http://soteuudistus.fi/etusivu)

Löydät lisää tietoa sote- ja hyvinvointialueuudistuksesta alla olevilta sivustoilta:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sivuilta järjestöjen näkökulmaa alueellisesti.
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/ 

Hyvinvointialuejako löytyy täältä: https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

THL seuraa uudistuksen toimeenpanoa. Tietoa siitä löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus
Se, mitä kunnissa tulee tapahtumaan, löytyy parhaiten Kuntaliiton sivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto

Mitä piireissä voisi tehdä yhdessä osastojen kanssa?

 • Kannattaa seurata oman kunnan ja hyvinvointialueen tilannetta. Kunnan johtajia ja virkamiehiä sekä hyvinvointialueiden virkamiehiä ja luottamushenkilöitä kannattaa lähestyä ja pyytää keskustelua yhteistyöstä ja päivittää mahdolliset yhteistyösopimukset tai -pöytäkirjat. Kokoukset voi pitää vaikka Teamsilla. 
 • Toisten järjestöjen kanssa kannattaa keskustella ja verkostoitua. Kannattaa selvittää oman hyvinvointialueen järjestöverkostot. 
 • Omat tarjottavat vapaaehtoistoiminnat kannattaa kuvata. Alla on tiedosto, jossa on koottuna faktoja SPR:n toiminnasta. Sen lisäksi RedNetistä löytyy monia kuvauksia eri toiminnoista eli niin sanottuja fact sheettejä. Jos et löydä omaasi, niin kysy piiristä apua. 
 • Kannattaa perehtyä tulevan hyvinvointialueen suunnitelmiin: miten hyvinvointialueella ollaan organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko tuleva aluehallinto koordinoimassa sitä? Aiheesta kannattaa keskustella toisten järjestöjen kanssa.
 • Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen kanssa yhdessä kuntakierros tms., jotta saisimme vapaaehtoistyöllemme näkyvyyttä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaaksemme toimintamme vaikuttavuutta sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Tilaisuuksien teemoina voisi olla kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kunnan, yrityselämän ja järjestöjen kanssa.

Kuntien tehtävät vähenevät, mutta järjestöjen rooli säilyy tärkeänä
Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun muassa sote-uudistuksen, hyvinvointialueiden perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Suomen Punainen Risti painottaa seuraavia asioita  sote-, pelastustoimi-, ja hyvinvointialueuudistukseessa. Tekstiin voi lisätä oman kunnan ja oman alueen/osaston vapaaehtoisten määrän.

 1. Turvallisuus rakentuu yhteistyöstä viranomaisten ja järjestöjen kesken. Järjestöt ovat keskeinen apu onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. SPR:llä ja Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on hälytysryhmissä 11 000 vapaaehtoista valtakunnallisesti ja tällä paikkakunnalla xxx sekä henkisen tuen vapaaehtoisia xxx. Kunnan turvallisuutta lisää se, miten aktiivisia kansalaisia, osaavia ihmisiä on tarvittaessa auttamassa. Osaavat ensiapuryhmät tuovat turvaa tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
 2. Järjestöjen toiminta ennalta ehkäisee sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä tarjoamalla toimijoilleen ja kuntalaisille välineitä vaikuttaa omaan ja yhteisön elämään. Osallisuus lisää tietoa päätöksenteon vaikutuksista ihmisten arkeen.  Yhteistyö viranomaisten, järjestöjen ja yksityisen sektorin välillä vahvistaa hyvinvoivaa kuntaa.
 3. Yksinäisyys on iso terveysriski. Vapaaehtoiset ystävät tapaavat yksinäisiä ja järjestävät myös ryhmätapaamisia sekä auttavat vanhuksia ja liikuntarajoitteisia ulkoilemisessa. Valtakunnallisesti ystävätoiminnassa on mukana xxxx vapaaehtoista. Paikkakunnallamme on xxx vapaaehtoista ystävää. Vapaaehtoiset tukevat myös mm. omaishoitajaperheitä ja järjestävät ruoka-apua ja osallistavaa ruokailua. Toimimiseen tarvitaan ennen kaikkea tiloja ja joskus pieniä avustuksia. Vapaaehtoistoiminnat resurssit tulee jatkossakin turvata ja järjestöjen edustajat tulee ottaa mukaan hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten tekemiseen. 
 4. Nuorilla on oikeus osallistua kunnan asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kaikista taustoista tulevilla nuorilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus osallistua. Nuoria on tärkeää tavoittaa ja kuulla myös digitaalisissa ympäristöissä. Nuorten omaehtoista toimintaa on tuettava ja oikeutta saada tarpeen mukaista apua ja tukea.

   Suomen Punainen Risti on laatinut lausunnon 2020 lakiesityksestä. Alla liitteenä.

   Lisätietoja omasta piiristä ja keskustoimistolla Niklas Vaalgamaalta, niklas.vaalgamaa@punainenristi.fi