Kevätkokous pakkasten paukkuessa

"Punaisen Ristin periaatteet"

Tervetuoloa Kirkkonummi-Siuntio -osaston kevätkokoukseen 06.03.2018 klo 19 Kino Kirkkonummen kokoustilaan, osoite Munkinmäentie 17, Kirkkonummi. 

ESITYSLISTA / AGENDA

Aika / Datum: Tiistai / Tisdag, 06.03.2018

Paikka / Plats: Kino, Kirkkonummi

Läsnä / Närvarande:

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa / Val av två protokolljusterare

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

5. Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

6. Hallituksen kertomus toiminnasta 2017 / Styrelsens berättelse över verksamheten 2017, Kirkkonummen osasto ja/och Sjundeå-Siuntion osasto/avdelning

7. Vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto / Bokslutet för år 2017 och revisorernas utlåtande

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle / Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen / Godkännande av verksamhetsplanen år 2018

10. Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen / Godkännande av budjeten år 2018

9. Muut asiat / Övriga ärenden                          

10. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande