Täyttä elämää eläkkeellä- hanke

Hyvinvointia, iloa ja yhdessätekemistä

Eläkkeelle siirtyy lähivuosina merkittävä määrä ihmisiä, joista monet ovat hyväkuntoisia, hyvin koulutettuja ja etsivät työelämän tilalle uusia toiminnan paikkoja.

Punainen Risti on mukana Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa Eloisa ikä –avustusohjelmassa nelivuotisella (2014-2017) Täyttä elämää eläkkeellä –hankkeella. Hankkeen päämääränä on luoda edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ikääntymisen eri vaiheissa, erityisesti eläkkeelle siirryttäessä, sekä sukupolvien väliselle tuelle ja vuoro-vaikutukselle.

Hankkeessa luodaan uudenlainen toimintamalli eläkkeelle siirtyvien ihmisten tavoittamiseen ja tukemiseen räätälöidyillä valmennuksilla. Lisäksi kehitetään toimintamalleja eri-ikäisten senioreiden yhteen saattamiseen ja vapaaehtoisapuun sekä seniori-ikäisten toimintaan nuoremman sukupolven tukena.Kumppaneilla ja yhteistyöverkostoilla on merkittävä rooli toimintamallien kehittämisessä.

Valmennuksessa eläkkeelle siirtyvälle tarjotaan työkaluja muutokseen valmistautumiseen ja sen hallintaan, omien voimavarojen ja osaamisalueiden aktivoimiseen ja hyödyntämiseen, sekä terveyden, mielen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lisäksi valmennuksessa kerrotaan mahdollisuudesta löytää itseä kiinnostava, mielekäs ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen elämänsisältö vapaaehtoistoiminnasta.

Jokainen valmennus sisältää harjoitusmuotoisen yhteisöhankkeen, jolla pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta omassa lähiympäristössä. Osallistujat pääsevät tutustumaan vapaaehtois- toiminnanerilaisiin vaihtoehtoihin ilman sitoutumispakkoa.

Kehitetyt toimintamallit ja valmennusohjelma testataan, arvioidaan ja jalkautetaan valtakunnalliseksi osaksi piirien ja osastojen perustoimintaa.

Hankkeen edetessä löydät näiltä sivuilta lisätietoja itse hankkeesta, tulevista valmennuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista ja uutisista.