Komplettering av riksomfattande ungdomskommittén

Jani Rutanen, 2014
Kuvaaja: Jani Rutanen, 2014

Vi söker nu två inspirerade och lämpliga FRK ungdomsmedlemmar till medlemmar i riksomfattande ungdomskommittén.

Två av den sittande ungdomskommitténs medlemmar har fått förhinder att delta resterande tiden av stämmoperioden och lämnar därför sin plats. Därför söker vi nu två nya medlemmar för ungdomskommitténs resterande mandatperiod (fram till stämman 2017).

Ungdomskommitténs huvuduppgift är att utveckla ungas verksamhet i enlighet med strategin 2015-2017 samt strategierna för skolsamarbete och ungdomsverksamhet. Ungdomskommitténs kunnande baserar sig på sakkunnighet, dvs. erfarenhet och vision om ungdoms- och frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors. Medlemmarna i kommittén bör vara 15-29 år gamla och medlemmar i Finlands Röda Kors.

Angående medlemmarnas sakkunskap framhävs erfarenhet av organisations- och frivilligverksam­het (inte nödvändigtvis Röda Korset) samt förtroendeverksamhet, att man binder sig till Röda Korsets principer, är inspirerad, har visioner och en stark vilja att utveckla ungas verksamhet i Röda Korset. Utöver detta uppmärksammas organisationens tvåspråkighet, jämlik könsfördelning, regional spridning samt olika åldersgrupper och etnisk bakgrund. För ett välfungerande kommitté­arbete är det en fördel om medlemmen kan finska. Vid valet av kompletterande medlemmar förstärks extra mycket sakkunskap i att verkställa linjedragningarna och strategier samt medlemmens möjlighet att binda sig till kommittéarbetet. 

Kommittén utses för resterande stämmoperioden (juni 2017). Arbetet kräver ca 20 dagar per år, i vilket ingår fyra möten, ungdomarnas årsmöte, ungdomarnas vårträff, distriktsbesök, arbetsgruppsarbete mellan mötena, eventuella internatio­n­e­lla möten och representationsuppdrag samt eventuella telefonmöten och aktiv e-post kommunikation mellan mötena. Arbetet i kommittén sker i huvudsak kvällstid och på veckoslut, men kan även kräva deltagande under vardagar. Riksomfattande ungdomskommitténs mandatperiod tar slut vid stämman i juni 2017.

Ansökan om att bli medlem i riksomfattande ungdomskommittén

Man kan ansöka om att bli medlem i riksomfattande ungdomskommittén senast 13.9.2015 med en elektronisk blankett, via länken nedan.De nya medlemmarna i riksomfattande ungdoms­kommittén väljs, på generalsekreterarens förslag, på styrelsens möte 25.9.

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1339102&chk=C73WTMQE

Mera information om riksomfattande ungdomskommitténs och valprocessen ges av:

Ungdomskommitténs ordförande, FRK:s styrelses viceordförande Otto Kari
Telefon 040-751 7711, otto.kari@rodakorset.fi

Koordinatorn för ungdomsverksamhet Johanna Kylmäoja
Telefon 040-630 8567, johanna.kylmaoja@rodakorset.fi

Liitetiedostot: